Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53423
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Стилістика української мови»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline «Stylistics of the Ukrainian language»
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Стилистика украинского языка»
Authors: Васильченко, В'ячеслав Миколайович
Vasylchenko, Viacheslav
Васильченко, Вячеслав Николаевич
Keywords: лінгвостилістика
linguistic stylistics
лингвостилистика
тональність тексту
tone of the text
тональность текста
фразеологія
phraseology
фразеология
стилістична морфологія
stylistic morphology
стилистическая морфология
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Українська журналістика становить собою частину української культури і важливу частину суспільного розвитку. Вона є феноменом творчості та політики, а в сукупності – одним із найважливіших явищ сучасної цивілізації. Навчальна дисципліна «Стилістика української мови» посідає важливе місце у програмі підготовки спеціалістів напряму «Журналістика». Вона є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують рівень досконалого оволодіння мовою ЗМІ, творчого її використання майбутніми журналістами в професійній діяльності. Її вивчення сприятиме формуванню у студентів креативності мислення та спонукатиме їх до наукового і творчого пошуку. Метою навчальної дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій досконалого володіння стилістичною системою мови для професійного журналістського текстотворення у сучасному мас-медійному дискурсі.
Ukrainian journalism is a part of Ukrainian culture and an important part of social development. It is a phenomenon of creativity and politics, and together - one of the most important phenomena of modern civilization. The discipline "Stylistics of the Ukrainian language" occupies an important place in the training program for specialists in the field of "Journalism". It is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the level of perfect mastery of the language of the media, its creative use by future journalists in their professional activities. Its study will contribute to the formation of students' creative thinking and encourage them to scientific and creative search. The aim of the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of perfect mastery of the stylistic system of language for professional journalistic text creation in modern media discourse.
Украинская журналистика составляет часть украинской культуры и важную часть общественного развития. Она является феноменом творчества и политики, а в совокупности – одним из важнейших явлений современной цивилизации. Учебная дисциплина «Стилистика украинского языка» занимает важное место в программе подготовки специалистов направления «Журналистика». Она является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующих уровень совершенного овладения языком СМИ, его творческого использования будущими журналистами в профессиональной деятельности. Ее изучение будет способствовать формированию у студентов креативности мышления и побуждать их к научному и творческому поиску. Целью учебной дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий идеального владения стилистической системой языка для профессионального журналистского текстообразования в современном масс-медийном дискурсе.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53423
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Стилістика української мови.pdf10.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.