Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53409
Title: Фауносимволіка народного мовлення: асоціативні паралелі
Other Titles: Symbolism of the fauna in people's speech: associative parallels
Authors: Онуфрійчук, Ганна Іванівна
Філіпчук, Марія Володимирівна
Keywords: антропоцентризм
асоціативна паралель
етносимвол
етнолінгвістика
мовна картина світу
мовні одиниці
фауносимволіка
Issue Date: May-2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Філіпчук М.В. Онуфрійчук Г.І. Фауносимволіка народного мовлення: асоціативні паралелі / М.В. Філіпчук, Г.І. Онуфрійчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. – Вип. 21. – С. 152-157.
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення фауносимволіки в етнолінгвістичному аспекті та визначення її ролі у формуванні мовної картини світу. Символізовані слова-назви відображають особливості культури народу, його історію, звичаї та спонукають до виникнення асоціативних зв’язків, які ґрунтуються на порівнянні, співвідношенні предметів, явищ, якостей, у яких приховано глибинний зміст, багатозначність, оскільки є виявом образного бачення довкілля. Асоціативні паралелі створюються на особистому суб’єктивному досвіді особи, що збігається з етнокультурними традиціями народу, до якого належить мовець. Через призму анімістичного світогляду народу комплексно проаналізовано специфіку відображення асоціативних паралелей між людиною та птахою в поширених етносимволах. У дослідженні виокремлено асоціативну паралель людина ↔ голуб (голубка), людина ↔ зозуля, людина ↔ ластівка. З’ясовано значення та вплив птахів на риси характеру та вдачі людини, визначено позитивні та негативні характеристики птаха. У народній символіці голуб уособлює ввічливість, безневинність, трепіт, жадібність, тужливість, заздрість; зозуля – оптимізм, боягузтво; ластівка – кмітливість, нерозторопність, балакучість. Притаманні птахам риси метафорично переосмислено у прислів’ях, приказках, піснях, народних віруваннях, народних прикметах і повір’ях, у художній літературі тощо. Етносимволи на позначення фауносимволіки створені на основі метафоричного осмислення реалій та компонентів мовних одиниць, відображають мовну картину світу українського народу, сприяють пізнанню його традицій, національної ідентичності й неповторності.
Description: Література 1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992. 414 с. 2. Вежбицькая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1996. 416 с. 3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва: Русский язык, 1980. 320 с. 4. Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. Москва: Прогресс, 1985. 440 с. 5. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. 384 с. 6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ, 2006. 703 с. 7. Збірка українських приказок та прислів’їв: Репринтне відтворення вид. 1929 р. Київ: Техніка, 2002. 224 с. 8. Зеленин Д. Восточнославянская этнография. Москва, 1991. 512 с. 9. Костомаров М. І. Две русские народности. Київ – Харків: Майдан, 1991. 72 с. 10. Лексична картотека Інституту української мови НАН України. 11. Мифологическая энциклопедия. Животные в мифологии. URL: http://myfhology.narod.ru/myth-animals/animals.html (дата звернення – 22.01.2020). 12. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII ст. / за ред. О. О. Шахматов, А. Ю. Кримський. Київ: Друкар, 1922. 182 с. 13. Огієнко І. І. (Іларіон, митрополит) Дохристиянські вірування українського народу: Історично - релігійна монографія. Київ: Обереги, 1994. 424 с. 14. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. Київ, 2001. 448 с. 15. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. Москва: Исскуство, 1976. 614 с. 16. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / упоряд. М. М. Пазяк. Київ., 1990. 528 с. 17. Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини / упоряд. М. М. Пазяк. Київ, 1989. 480 с. 18. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова. Москва: Педагогика, 1983. С. 24 – 26. 19. Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі. Мовознавство, 2004. № 4. С. 3–7. 20. Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): [монографія] / О. О. Селіванова. Київ – Черкаси: Брама, 2004. 276 с. 21. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию культурологи. Москва, 1993. 656 с. 22. Словник буковинських говірок / за ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с. 23. Словник символів культури України. URL: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm. 24. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. 25. Словарь української мови: у 3 тт. / упоряд. Б. Грінченко. Київ: Горно, 1927–1928. 26. Словник фразеологізмів української мови / уклад. В. М. Білоноженко. Київ, 2003. 1104 с. 27. Сосенко К. Різдво-Коляда і Щедрий Вечір: культурол. оповідь / К. П. Сосенко. Київ: Укр. письм., 1994. 286 с. 28. Степанов Ю. С. Концепт. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. 838 с. 29. Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография. Київ, 1897. 85 c. 30. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / упоряд. М. М. Пазяк. Київ, 2001. 392 с. 31. Українська фразеологія: навч. посіб. для філол. фак. ун-тів / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьев. Харків: Основа, 1990. 167 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53409
DOI: 10.31891/2415-7929-2021-21-24
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Філіпчук_Онуфрійчук_Стаття.pdfСтаття661.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.