Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53408
Title: Асоціативні паралелі біполярної пари «людина / комаха» в українській етнофразеології
Other Titles: Asociative parallels between the bipolar opposition «person/insect» in ukrainian ethnophraselogy
Authors: Онуфрійчук, Ганна Іванівна
Литвинська, Світлана Віталіївна
Keywords: антропоцентризм
асоціативна паралель
біполярна пара
етнофразеологізм
фразеполе
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет iмені Iвана Франка
Citation: Онуфрійчук Г.І. Литвинська С.В. Асоціативні паралелі біполярної пари «людина / комаха» в українській етнофразеології / Г.І. Онуфрійчук, С.В.Литвинська // Актуальні питання гуманітарних наук: мiжвуз. зб. наук. праць. – Дорогобич: Дрогобицького держ. пед. ун-т iм. I. Франка, 2021. – Вип. 35. – Т. 4. – С. 116-121
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення лінгвокультурного потенціалу українських етнофразеологізмів, що репрезентують зв’язок мови і етнокультури народу. На матеріалі української етнофразеології досліджено тенденції розвитку фразеологічних одиниць на позначення асоціативної паралелі біполярної пари «людина / комаха». Етнофразеологізми на позначення світу комах є виявом образного мислення українців. Асоціативні паралелі створюються на особистому суб’єктивному досвіді індивідуума, що збігається з етнокультурними традиціями народу, до якого належить мовець. Через призму анімістичного світогляду народу комплексно проаналізовано специфіку відображення асоціативних паралелей між людиною та комахою в поширених етнофразеологізмах, особливу увагу приділено вивченню буковинських етнофразеологічних одиниць. У біполярній парі людина / комаха виокремлено й досліджено асоціативні паралелі: людина ↔ бджола, людина ↔ комар, людина ↔ мураха (мурашка), людина ↔ саранча (сарана). Притаманні комахам риси метафорично переосмислено у прислів’ях, приказках, піснях, народних віруваннях, народних прикметах і повір’ях, у художній літературі тощо. У народній символіці бджола уособлює святість, душевну чистоту, достаток; комар – мізерність, уїдливість; мурашка – працьовитість; саранча – ненажерливу й руйнівну силу. На Буковині поширено етнофразеологізми, в яких використано діалектні слова на позначення комах (бджола – рабіуница, комар – цинцарь, мурашка – муравель, мухарица). Символічне значення образів цих комах також у деяких буковинських прислів’ях має інше тлумачення (бджола (рабіуница) – крадійка). Етнофразеологізми створені на основі метафоричного осмислення реалій та компонентів мовних одиниць, відображають етносимвольну картину світу українського народу, сприяють пізнанню його традицій, національної ідентичності й неповторності.
Description: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992. 414 с. 2. Вежбицькая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1996. 416 с. 3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва: Русский язык, 1980. 320 с. 4. Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. Москва: Прогресс, 1985. 440 с. 5. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. 384 с. 6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ, 2006. 703 с. 7. Збірка українських приказок та прислів’їв: Репринтне відтворення вид. 1929 р. Київ: Техніка, 2002. 224 с. 8. Костомаров М. І. Две русские народности. Київ – Харків: Майдан, 1991. 72 с. 9. Мифологическая энциклопедия. Животные в мифологии. URL: http://myfhology.narod.ru/myth-animals/animals.html (дата звернення – 22.01.2020). 10. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII ст. / за ред. О. О. Шахматов, А. Ю. Кримський. Київ: Друкар, 1922. 182 с. 11. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. Київ, 2001. 448 с. 12. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. Москва: Исскуство, 1976. 614 с. 13. Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини / упоряд. М. М. Пазяк. Київ, 1989. 480 с. 14. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова. Москва: Педагогика, 1983. С. 24 – 26. 15. Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі. Мовознавство, 2004. № 4. С. 3–7. 16. Словник буковинських говірок / за ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с. 17. Словник символів культури України. URL: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm. 18. Словник українсько мови: в 11 тт. / АНУРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. 19. Словарь української мови: у 3 тт. / упоряд. Б. Грінченко. Київ: Горно, 1927–1928. 20. Словник фразеологізмів української мови / уклад. В. М. Білоноженко. Київ, 2003. 1104 с. 21. Степанов Ю. С. Концепт. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. 838 с. 22. Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография. Київ, 1897. 85 c.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53408
DOI: 10.24919/2308-4863/35-4-16
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Онуфрійчук Литвинська.pdfСтаття774.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.