Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53387
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Наукові комунікації у фаховій діяльності"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Scientific communications in professional activity"
Kompleks edukacyjno-metodyczny dyscypliny „Komunikacja naukowa w działalności zawodowej”
Authors: Кошетар, Уляна Петрівна
Koshetar, Uliana
Koshetar, Uliana
Keywords: наукова комунікація
scientific communication
komunikacja naukowa
академічна доброчесність
аcademic integrity
uczciwość akademicka
науковий текст
scientific text
tekst naukowy
доповідь
report
zgłoś
промова
speech
wykład
лекція
lecture
mowy
Issue Date: Sep-2021
Abstract: Розвинуті комунікативні навички вченому потрібні для продукування та презентації наукових ідей. Саме тому в дисципліні «Наукові комунікації у фаховій діяльності» наголошується на важливості високого рівня володіння сучасною українською літературною мовою в житті науковця, а також уміння створювати та проводити презентації, використовувати візуальні комунікації та інфографіку, готувати інформаційні матеріали про результати наукової діяльності для засобів масової інформації, професійно вести наукову дискусію та працювати з аудиторією з використанням інтерактивних методів.
Developed communication skills are needed for the production and presentation of scientific ideas. That is why the discipline "Scientific Communications in Professional Activity" emphasizes the importance of a high level of modern Ukrainian literary language in the life of a scientist, as well as the ability to create and conduct presentations, use visual communications and infographics, prepare information materials on research results for the media. , professionally lead a scientific discussion and work with the audience using interactive methods.
Do tworzenia i prezentacji pomysłów naukowych potrzebne są rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Dlatego dyscyplina „Komunikacja naukowa w działalności zawodowej” podkreśla wagę wysokiego poziomu współczesnego ukraińskiego języka literackiego w życiu naukowca, a także umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji, korzystania z komunikacji wizualnej i infografiki, przygotowywania informacji materiały o wynikach badań dla mediów., profesjonalnie prowadzić dyskusję naukową i pracować z publicznością metodami interaktywnymi.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53387
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Положення НМК навчальної дисципліни.pdfПоложення НМК навчальної дисципліни296.89 kBAdobe PDFView/Open
00_НКФД_НМК.pdfСистема менеджменту якості НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Наукові комунікації у фаховій діяльності»160.98 kBAdobe PDFView/Open
01_НКФД_РП (1).pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Наукові комунікації у фаховій діяльності» Освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем»434.52 kBAdobe PDFView/Open
02_НКФД_РСО.pdfРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ115.99 kBAdobe PDFView/Open
03_НКФД_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни91.87 kBAdobe PDFView/Open
04_НКФД_КЛ.pdfКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Наукові комунікації у фаховій діяльності»156.3 kBAdobe PDFView/Open
08_НКФД_МР_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Наукові комунікації у фаховій діяльності»149.81 kBAdobe PDFView/Open
10_НКФД_МКР.pdfМОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 з дисципліни «Наукові комунікації у фаховій діяльності»82.64 kBAdobe PDFView/Open
12_НКФД_ЕБ.pdfПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»61.49 kBAdobe PDFView/Open
Силабус_НКФД-121.pdfСилабус 121 спец190.46 kBAdobe PDFView/Open
Силабус_НКФД-124.pdfСилабус 124 спец190.55 kBAdobe PDFView/Open
Силабус_НКФД-125.pdfСилабус 125 спец190.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.