Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53320
Title: Educational and methodical complex of the discipline "Business Ukrainian language"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Ділова українська мова"
Kompleks edukacyjno-metodyczny dyscypliny „Biznesowy język ukraiński”
Authors: Sibruk, Anastasiia
Senchylo-Tatlilioglu, Nadiia
Сібрук, Анастасія Володимирівна
Сенчило-Татліліоґлу, Надія Олексіївна
Sibruk, Anastazja
Senchylo-Tatlilioglu, Nadiia
Keywords: document
scientific style
business style
документ
науковий стиль
офіційно-діловий стиль
dokument
styl naukowy
formalny styl biznesowy
Issue Date: Sep-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: The discipline "Ukrainian Business Language" is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the language and speech competence of a specialist in any field. The purpose of the discipline is the formation of communicative competence of students, their practical mastery of the basics of official business, scientific, conversational styles of the Ukrainian language, which will ensure professional communication at the appropriate language level.
Дисципліна «Ділова українська мова» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують мовно-мовленнєву компетентність фахівця будь-якої галузі. Метою навчальної дисципліни є формування комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння ними основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.
Dyscyplina „Ukraiński język biznesu” stanowi teoretyczną i praktyczną podstawę zestawu wiedzy i umiejętności, które tworzą kompetencje językowe i językowe specjalisty z dowolnej dziedziny. Celem dyscypliny jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych studentów, ich praktyczne opanowanie podstaw urzędowego biznesu, naukowych, konwersacyjnych stylów języka ukraińskiego, które zapewnią profesjonalną komunikację na odpowiednim poziomie językowym.
Description: For all fields of knowledge, specialties and educational and professional programs
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53320
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_BUL_НМК.pdfНавчально-методичний комплекс661.97 kBAdobe PDFView/Open
02_РП_BUL_2021.pdfРобоча програма622.99 kBAdobe PDFView/Open
05_ДУМ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план425.43 kBAdobe PDFView/Open
06_BUL_КЛ.pdfКонспект лекцій569.28 kBAdobe PDFView/Open
10_Навч. посіб. ДУМ.pdfНавчальний посібник1.53 MBAdobe PDFView/Open
13_BUL_МКР.pdfМодульна контрольна робота329.83 kBAdobe PDFView/Open
16_BUL_ЕБ.pdfЕкзаменаційні білети300.47 kBAdobe PDFView/Open
Силабус_BUL.pdfСилабус196.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.