Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSibruk, Anastasiia-
dc.contributor.authorСібрук, Анастасія Володимирівна-
dc.contributor.authorSibruk, Anastazja Władimirowna-
dc.date.accessioned2021-12-09T10:13:57Z-
dc.date.available2021-12-09T10:13:57Z-
dc.date.issued2021-09-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53319-
dc.descriptionField of study: 12 «Information Technologies» Specialty: 121 «Software engineering» Educational Professional Program: «Software engineering», «Systems software»uk_UA
dc.description.abstractThe discipline is a discipline of the cycle of professional training, theoretical and applied basis of the set of knowledge and skills that form the management profile of a specialist in the field of information technology. The purpose of the discipline is for masters to acquire theoretical information and practical skills in scientific communication in accordance with the latest requirements, to form students' terminological, communicative and other competencies, as well as to develop skills in compiling frequently used professional documents and producing quality scientific texts. дuk_UA
dc.description.abstractДисципліна належить до циклу професійної підготовки, теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця у сфері інформаційних технологій. Мета навчальної дисципліни – набуття магістрантами теоретичних відомостей та практичних навичок з наукової комунікації відповідно до новітніх вимог, формування в студентів термінологічних, комунікативних та інших компетентностей, а також розвиток навичок складання частовживаних в професійній діяльності документів і продукування якісних наукових текстів.uk_UA
dc.description.abstractDyscyplina jest dyscypliną cyklu doskonalenia zawodowego, podstawą teoretyczną i praktyczną zbioru wiedzy i umiejętności tworzących profil zarządzania specjalisty w dziedzinie informatyki. Celem dyscypliny jest zdobycie przez mistrzów informacji teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji naukowej zgodnie z najnowszymi wymaganiami, kształtowanie u studentów kompetencji terminologicznych, komunikacyjnych i innych, a także rozwijanie umiejętności opracowywania często używanych dokumentów zawodowych i sporządzania wysokiej jakości teksty naukowe.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjectscientific styleuk_UA
dc.subjectacademic integrityuk_UA
dc.subjectacademic writinguk_UA
dc.subjectнауковий стильuk_UA
dc.subjectакадемічна доброчесністьuk_UA
dc.subjectакадемічне письмоuk_UA
dc.subjectstyl naukowyuk_UA
dc.subjectuczciwość akademickauk_UA
dc.subjectpisanie akademickieuk_UA
dc.titleScientific and methodical complex of the discipline "Scientific communications in professional activity"uk_UA
dc.title.alternativeНауково-методичний комплекс дисципліни "Наукові комунікації у фаховій діяльності"uk_UA
dc.title.alternativeKompleks naukowo-metodologiczny dyscypliny „Komunikacja naukowa w działalności zawodowej”uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_SC_НМК.pdf669.07 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_SC_2021.pdf585.72 kBAdobe PDFView/Open
05_SC_Plan.pdf433.53 kBAdobe PDFView/Open
06_SC_Lecrures.pdf317.21 kBAdobe PDFView/Open
10_Метод_НК.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
13_Module_SC_2021.pdf122.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.