Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53275
Title: Адміністративно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні
Other Titles: Administrative and Legal Guaranteeing of Election Process in Ukraine
Административно правовое обеспечение избирательного процесса в Украине
Authors: Чудик, Наталія Олегівна
Чудык, Наталья Олеговна
Chudyk, Natalia Olehivna
Keywords: виборчий процес
адміністративно-правове забезпечення
вибори
адміністративні процедури
виборчі спори
судовий захист
методи
гарантії виборчого процесу
избирательный процесс
административно-правовое обеспечение
выборы
административные процедуры
избирательные споры
судебная защита
методы
гарантии избирательного процесса
election process
administrative and legal guaranteeing
elections
administrative procedures
election disputes
judicial protection
methods
guarantees of the election process
Issue Date: 21-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чудик Н.О. Адміністративно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні. - Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний авіаційний університет, Київ, 2021.
Abstract: Дисертацію присвячено вивченню концептуальних уявлень і розробці авторської парадигми адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу в Україні, а також визначенню перспектив його подальшого розвитку. З’ясовано сутність та особливості виборчого процесу як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Вказано, що виборчий процес є складним, багатоаспектним явищем, яке вимагає належного законодавчого підґрунтя. Сформульовано авторське визначення поняття адміністративноправового забезпечення виборчого процесу в Україні. Розкрито концептуальні підходи до методології адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу. Визначено адміністративно-правові засади забезпечення виборчого процесу. Здійснено аналіз сучасного стану адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу в Україні. Охарактеризовано суб’єктів адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу. Розкрито сутність, основні ознаки форм та методів адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу в Україні. Надано адміністративно-правову характеристику етапів виборчого процесу. З’ясовано сутність та види адміністративних процедур, пов’язаних з виборчим процесом. Визначено поняття та види адміністративно-правових гарантій здійснення виборчого процесу в Україні. Запропоновано їх поділяти на гарантії реалізації, гарантії охорони та гарантії захисту виборчих прав суб’єктів виборчого процесу. Розкрито сутність адміністративно-правової відповідальності за порушення прав учасників виборчого процесу. Охарактеризовано адміністративне судочинство у публічних спорах, пов’язаних з виборчим процесом. Узагальнено зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу та визначено можливості його використання в Україні. Окреслено напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу в Україні. Визначено перспективи оптимізації організаційно-правових засад забезпечення виборчого процесу в Україні. Підтримано ідею прийняття Кодексу поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборчого процесу. Запропоновано положення проекту цього Кодексу розмістити в окремому розділі чинного Виборчого кодексу України.
Диссертация посвящена изучению концептуальных представлений и разработке авторской парадигмы административно-правового обеспечения избирательного процесса в Украине, а также определению перспектив его дальнейшего развития. Выяснены сущность и особенности избирательного процесса как объекта административно-правового регулирования. Указано, что избирательный процесс является сложным, многоаспектным явлением, требующим надлежащей законодательной основы. Сформулировано авторское определение понятия административно-правового обеспечения избирательного процесса в Украине. Раскрыты концептуальные подходы к методологии административно-правового обеспечения избирательного процесса. Определены административно правовые основы обеспечения избирательного процесса. Проведен анализ современного состояния административно-правового обеспечения избирательного процесса в Украине. Охарактеризованы субъекты административно-правового обеспечения избирательного процесса. Раскрыты сущность, основные признаки форм и методов административно-правового обеспечения избирательного процесса в Украине. Дана административно-правовая характеристика этапов избирательного процесса. Выяснена сущность и виды административных процедур, связанных с избирательным процессом. Определены понятия и виды административно правовых гарантий осуществления избирательного процесса в Украине. Предложено их делить на гарантии реализации, гарантии охраны и гарантии защиты избирательных прав субъектов избирательного процесса. Раскрыта сущность административно правовой ответственности за нарушение прав участников избирательного процесса. Охарактеризовано административное судопроизводство по публичным спорам, связанным с избирательным процессом. Обобщен зарубежный опыт административноправового обеспечения избирательного процесса и определены возможности его использования в Украине. Обозначены направления усовершенствования административно-правового обеспечения избирательного процесса в Украине. Определены перспективы оптимизации организационно-правовых основ обеспечения избирательного процесса в Украине. Поддержана идея принятия Кодекса поведения должностных лиц и государственных служащих в ходе избирательного процесса. Предложено положения проекта этого Кодекса разместить в отдельном разделе действующего Избирательного кодекса Украины.
The dissertation is focused on studying the conceptual ideas and the development of the author’s paradigm of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine, as well as on determining the perspectives for its further development. It has been stated that the election process is a comprehensive, multifaceted phenomenon that requires a proper legislative framework. The place of the concept of “administrative and legal guaranteeing” in the system of concepts of administrative law science has been specified. The essence and content of such categories as “guaranteeing”, “legal guaranteeing”, “administrative and legal guaranteeing” have been revealed. It provided the opportunity to formulate the author’s understanding of the concept of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine. It has been substantiated that the election process is an integral part of elections, the complex procedural element, which facilitates the citizens to exercise their right to democracy, and the state, in turn, ensures the rule of law, \ legality and democracy. Elements of the system of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine are: entities of administrative and legal guaranteeing, norms of administrative law, legal and organizational forms and methods of their activities, administrative procedures. It has been established that the methodology of the research of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine is represented by two blocks (levels) of scientific cognition: instrumental, theoretical and methodological. The causal, functional, structural links between the elements of the system of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine, as well as the relationships of transformation, development, management have been characterized. The dominant role of administrative procedures in the formation of links between the elements of the system of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine has been clarified. The author has made a distinction between the principles of the election process and the principles of administrative and legal guaranteeing of the election process. The principles of the election process have been defined as the basic provisions, which are the basis for conducting election campaigns and other election procedures. It has been offered to consider the election process as a kind of nonjurisdictional legal process, which is characterized by purposeful activities of the relevant entities, which in practice implement their own specific (electoral) rights, interests and powers, i.e. endowed with special electoral and procedural legal personality. It has been proved that the entities of administrative and legal guaranteeing of the election process should be considered those participants in the electoral legal relations who have their own rights and legitimate interests or powers related to specific elections and who implement them on their own initiative. The essence, main features of forms and methods of administrative and legal guaranteeing of the election process in Ukraine have been revealed. The author has specified the features that make it possible to distinguish the methods of administrative and legal guaranteeing from the methods of administrative and legal regulation of the election process. The author has substantiated the opinion on the importance of detailing and regulating all election procedures related to most areas of governance of the election process, where a wide range of entities participate. The election process has been characterized by its relatively independent separate parts – stages that can be conducted simultaneously without being interconnected. Different approaches of scholars to the classification of stages of the election process by the content and number have been analyzed. The essence of administrative procedures related to the election process is the procedure established by law for the preparation and conduction of elections of the President of Ukraine, elections of MPs of Ukraine, local elections, establishment and official announcement (official publication) of their results. It has been offered to distinguish guarantees of implementation, safeguard guarantees and guarantees of protection of electoral rights of the entities of the election process in the system of administrative and legal guarantees of ensuring the election process. It has been argued that administrative liability for violations of the election legislation of Ukraine is an effective mean of guaranteeing all types of subjective suffrage: active, passive and nominative. The peculiarities of disputes concerning public legal relations related to the election process have been highlighted. The author has carried out the analysis of administrative and legal guaranteeing of the election process in Denmark, Finland, New Zealand and the United States, which made it possible to form directions for improving the current legislation of Ukraine. The idea of adopting the Code of Conduct for officials and civil servants during the election process has been supported. The author has offered to place the provisions of the draft of this Code in a separate Section of the current Electoral Code of Ukraine.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53275
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.