Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53240
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Спічрайтинг»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline «Speechwriting»
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Спичрайтинг»
Authors: Шульгіна, Валентина Іванівна
Shulgina, Valentyna
Шульгина, Валентина Ивановна
Keywords: спічрайтинг
speechwriting
спичрайтинг
комунікативні навички
communication skills
коммуникативные навыки
публічний виступ
public speaking
публичное выступление
комунікативний супровід
communication suppor
коммуникативное сопровождение
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Спічрайтинг» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі журналістики. Вивчення дисципліни передбачає формування творчого теоретичного мислення, опанування студентами основ як професійної, так і міжособистісної комунікації, практичними комунікативними навичками адаптації в сучасних інформаційних реаліях. Завданням курсу є формування у майбутнього журналіста практичних навичок підготовки публічних виступів різноманітних жанрів і форм, їх комунікативного супроводу, поширення через них ідей, аналізу інформаційних потоків.
The academic course "Speechwriting" represents a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in the sphere of journalism. The study of this discipline involves the forming of creative theoretical thinking, mastering the basics of both professional and interpersonal communication, developing practical communicative adaptation skills in modern information reality.
Учебная дисциплина "Спичрайтинг" является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области журналистики. Изучение дисциплины предполагает формирование творческого теоретического мышления, овладение студентами основ как профессиональной, так и межличностной коммуникации, практическими коммуникативными навыками адаптации в современных информационных реалиях. Задачей курса является формирование у будущего журналиста практических навыков подготовки публичных выступлений разных жанров и форм, их коммуникативного сопровождения, распространение через них идей, анализа информационных потоков.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53240
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Спічрайтинг.pdf7.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.