Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52918
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Історія української державності та культури" 186
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "History of Ukrainian statehood and culture" 186
Authors: Кулинич, Олександра Іванівна
Kulynych, Olexandra Ivanivna
Кравченко, Володимир Іванович
Kravchenko, Volodymyr Ivanovych
Keywords: державотворчі процеси
state-building processes
культура України
culture of Ukraine
українська нація
ukrainian nation
українська історія
ukrainian history
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни "Історія української державності та культури" є теоретичним підґрунтям формування знань та вмінь фахівця у галузі сфери обслуговування. Вивчення даної дисципліни передбачає вивчення державно-правових та культурних явищ у їхній історичній ретроспективі, формування творчого теоретичного мислення, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобувати навички і вміння, соціально-гуманітарні компетенції необхідні для практичної діяльності.
The place of the discipline "History of Ukrainian statehood and culture" is the theoretical basis for the formation of knowledge and skills of a specialist in the field of service. The study of this discipline involves the study of state and legal and cultural phenomena in their historical retrospect, the formation of creative theoretical thinking, based on universal values, creatively develop and critically rethink the richness of world historical experience and learn its lessons, form their own beliefs, citizens to acquire skills and abilities, social and humanitarian competencies necessary for practical activities.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Історія української державності та культури» для спеціальності 186-"Видавництво та поліграфія" розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52918
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ІУДК видав..pdfРобоча програма4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.