Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52833
Title: Формування, обробка і аналіз біомедичних зображень
Other Titles: Formation, processing and analysis of biomedical images
Authors: Мисник, Віталій Анатолійович
Mysnyk, Vitalii
Keywords: дипломна робота
graduate work
цифрова фільтрація
digital filtering
формування
formation
цифрове зображення
digital image
обробка
processing
медіанний фільтр
median filter
Issue Date: 18-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасні методи медичної діагностики і біомедичних досліджень значною мі рою ґрунтуються на аналізі зображень, одержуваних за допомогою технічних засо бів (світлових і електронних мікроскопів, рентгено- та термографічних апаратів, томографів та ін.). Разом з тим, рішення діагностичних і наукових завдань при ро боті з візуальною інформацією вимагає знання специфічних методів формування, реєстрації, цифрової обробки і аналізу зображень. Сучасні комп'ютерні засоби формування та обробки зображень можуть охоплювати практично весь електромагнітний спектр відгамма-випромінювання до радіохвиль. Зображення можуть породжуватися такими джерелами, з якими людині незвично пов'язувати спостережувані зображення.
Modern methods of medical diagnostics and biomedical research are largely based on the analysis of images obtained with the help of technical means (light and electron microscopes, X-ray and thermographic devices, tomographs, etc.). However, the solution of diagnostic and scientific problems when working with visual information requires knowledge of specific methods of formation, registration, digital processing and image analysis. Modern computer means of image formation and processing can cover almost the entire electromagnetic spectrum of gamma radiation to radio waves. Images can be generated by sources that are unfamiliar to humans link the observed images.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. т. н., Морозова Ірина Володимирівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52833
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_Мисник.pdfКваліфікаційна робота1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.