Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52777
Title: Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України
Other Titles: Urbanization of territories close to the airpirts Is a priority for trenning specialists on urban planning in the National Aviation University of Ukraine
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: містобудування
аеропорти
управління розвитком територій
урбанізація територій
підготовка фахівців
стратегічні пріоритети
SWOT-аналіз
airports
urban planning
territorial development
management training of specialists
SWOT-analysis
strategic priorities
Issue Date: 23-Apr-2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Агєєва Г. М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України / Г. М. Агєєва // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. н. В. В. Карпова - Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. - С.8-39.
Abstract: Збільшення ролі аеропортів як місто формувальних підприємств супроводжується виникненням містобудівних проблем територіях, які розташовані у зоні їх впливу. Це потребує врахування під час формування стратегій розвитку як аеропортів, так й територій впливу. Впровадження сучасних бізнес моделей, які орієнтовані на збільшення економічного потенціалу аеропорту та комерціалізацію наближених територій (Aerotropolis, Airport City) або на сталий розвитку територій та населених пунктів у зоні впливу аеропортів (Airport Urbanism), тісно пов’язано з вирішенням саме містобудівних проблем. Національний авіаційний університет (НАУ) багато років здійснював підготовку фахівців за спеціальностями, які були основою наземного забезпечення функціонування цивільної авіації, а саме: “Будівництво аеродромів”, “Експлуатація аеродромів”, “Експлуатація повітряного транспорту”. У сучасних умовах виникла потреба у оцінці можливості створення науково–навчальної бази підготовки фахівців у галузі містобудування з урахуванням ролі аеропорта як місто формувального підприємства саме на базі факультету архітектури, будівництва та дизайну НАУ. Наведені результати SWOT-аналізу, проведеного у 2020 році. Визначені сильні і слабкі сторони (внутрішні фактори), можливості та загрози (зовнішні фактори) діяльності факультету як факультету галузевого спрямування. На підставі проведеного SWOT-аналізу визначені пріоритетні напрямки стратегічного розвитку та ефективного управління факультетом у контексті стратегій розвитку НАУ, аеропортів, транспортної галузі України на період до 2030 року.
The increasing role of airports as a city of forming enterprises is accompanied by the emergence of problems related to the impact of airports in areas that are located in the area of their influence. This needs to be taken into account when formulating development strategies for both airport and areas of influence. The introduction of modern business models, which are focused on increasing the economic potential of the airport and commercialization of nearby areas (Aerotropolis, Airport City), taking into account the strategy of sustainable development of territories and settlements in the area of influence of airports (Airport Urbanism), is closely related to the solution of urban planning problems. For many years the National Aviation University (NAU) has trained specialists in the specialties that were the basis for ground support of civil aviation, namely: “Construction of aerodromes”, “Operation of aerodromes”, “Operation of air transport”. In modern conditions there is a need to assess the possibility of creating a scientific and educational base for training in the field of urban planning, taking into account the role of the airport as city-forming enterprise on the basis of the Faculty of Architecture, Construction and Design NAU. The results of the SWOT-analysis conducted in 2020 are presented. The strengths and weaknesses (internal factors), opportunities and threats (external factors) of the faculty as a branch faculty are identified. Based on the SWOT-analysis, the priority areas of strategic development and effective management of the faculty in the context of development strategies of NAU, airports, transport industry of Ukraine for the period up to 2030 have been identified.
Description: 1. Агеева Г. Н. Унитарный урбанизм аэропортов. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 3nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. C.205-211. 2. Агєєва Г. М. Декарбонізація діяльності аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2019. №1. С.16-32. 3. Агєєва Г. М. Створення в Національному авіаційному університеті науково-навчальноі бази підготовки фахівців у галузі містобудування. Містобудування та територіальне планування. 2019. №71. С.24-38. 4. Агєєва Г. М., Вент О. В. Реконструкція архітектурного середовища аеропортів. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. №14-15. С.530–540. 5. Агєєва Г. М., Стрелкова Г. Г. Декарбонізація та енергетична ефективність аеропортів - складові сталого розвитку муніципалітетів. Енергоефе-ктивне місто. ХХІ століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 15-16 жовт. 2020 р. Одеса: ОДАБА, 2020. С.8-12. 6. Гаськова Ю. И. Организация деятельности по согласованию стратегий развития региона и аэропорта. Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №11(42). С.24-31. doi: https://doi.org/10.18454/IRJ.2015.42.047 7. Головчан А. І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними. Торгівля і ринок Украї-ни. 2009. №27. С.157-161. 8. Дедков А. Г. Территориальное планирование и функциональное переосмысление аэропортов и прилегающих к ним территорий. Инновации и инвестиции. 2020. №11. С.209-212. 9. Інженерні основи аеропортобудування : навч. посіб. / О. І. Лапенко, О. В. Родченко, С. М. Скрєбнева та ін. Київ, 2017. 316 с. 10. Количество гражданских аэропортов в Китае к концу 2020 года превысит 240. Центр транспортних технологий : веб-сайт. URL: https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/kolichestvo_grazhdanskikh_aeroportov_v_kitae_k_kontsu_2020_goda_prevysit_240_61348 (дата звернення: 25.01.2021). 11. Ложачевська О. М., Паламарчук Ю. А. Формування стратегії економічного розвитку пасажирського терміналу аеропорту : монографія. Київ : Кондор, 2009. 240 с. 12. Меладзе М. Р. Трансформация сельских территорий при проектировании и строительстве аэропортов. Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., м. Москва, 8-12 апреля 2019 г., том 2. Москва : МАРХИ, 2019. С.59-60. 13. На шляху інтеграції цивільної авіації України в транспортну систему ЄС. Національний авіаційний університет: веб-сайт. URL: https://nau.edu.ua/ua/news/2017/5/na-shlyahu-integratsii-tsivilnoi-aviatsii-ukraini-v-transportnu-sistemu-es.html (дата звернення: 25.01.2021). 14. Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України : наказ Міністерства інфраструктури України від 06.08.2019 № 590. Офіційний вісник України. 2019. № 70. С. 390. 15. Про діяльність спеціалізованих вчених рад : лист МОНУ від 20.01.2021 №1/11-328. Вища освіта : веб-сайт. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/79467/ (дата звернення: 25.01.2021). 16. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126. Офіційний вісник України. 2016. № 18. Стор.404. 17. Про схвалення Концепції розвитку аеропорту “Бориспіль» на період до 2045 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 р. №293-р. Офіційний вісник України. 2019. № 39. С.61. 18. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. С. 533. 19. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы. Изд. офиц. Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 59 с. 20. Стратегія розвитку Національного авіаційного університету. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Strategija_NAU_2019.pdf (дата звернення: 25.01.2021). 21. Стрелкова Г. Г., Агєєва Г. М. Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто – аеропортˮ. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. 2014. Вип. 6. С.288-294. 22. Татарчук В. В. Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд. Вісник Національного технічного університету “ХПІˮ. 2013. № 68. С. 172-182. 23. Харчук О. О. Сталий розвиток: економічний, екологічний і соціальний аспект. Україна у глобальному світі : монографія. Рига, 2020. C.209-225. 24. Чемакіна О. В., Агєєва Г. М., Бжезовська Н. В. Теорія містобудуваня: практикум. Київ : НАУ, 2018. 36 с. 25. Agieieva, G., Tymoshenko, M. and Bzhezovska, N., 2019. Planing organization of macro environment оf the airports. In: National Aviation University, AVIA-2019, Proceedings of the XIV International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25 2019. Kyiv, pp. 21.1–21.5. Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/5859/4726 [Accessed 25 January 2021]. 26. Bieliatynskyi, A., Pershakov, V., Bileush, A. and Pylypenko, O., 2020. The 50th anniversary of the airports department of airports faculty of the National Aviation University (1969–2019). Proceedings of the National aviation university, vol.82, №1, pр. 51–57. 27. Boryspil Airport. Available at: <https://kbp.aero/> [Accessed 25 January 2021]. 28. Changi Airport handled 68.3 million passengers in 2019. Changi Airport. Available at: <https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/newsroom.html#/pressreleases/changi-airport-handled-68-dot-3-million-passengers-in-2019-2966486> [Accessed 25 January 2021]. 29. Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. The International Air Transport Association. Available at: <https://www.iata.org/en/about/sp/partners-directory/guangzhou-baiyun-international-airport-co.-ltd/889/> [Accessed 25 January 2021]. 30. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013. Airport Economics Manual. DOC; 9562. Montreal, Quebec, Canada. 152 p. 31. Kasarda, John D., 2017. Aerotropolis. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons Press. Available at: < http://aerotropolisbusinessconcepts.aero/wp-content/uploads/2016/08/1b_Aerotropolis_encyclopedia_article_20170812.pdf> [Accessed 25 January 2021]. 32. Kharchenko, M. and Grigorak, M., 2015. Airport as a multimodal transportation hub in the system of carriage type “sea-air”. Logistics systems in the global economy, N5, pp.28-32. 33. Marintseva, K., 2013. The strategies of the airports regional network development. Science-Based Technologies, N2 (18), pp.228-231 34. Norman, J. Ashford, Saleh, Mumayiz and Paul, H. Wright, 2011. Airport Engineering Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 4th Edition. 35. Salazar, N., 2016. Airport Urbanism: Infrastructure and Mobility in Asia. By Max Hirsh . Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. vii, 157 pp. ISBN: 9780816696109 (paper). The Journal of Asian Studies, 77(1), 225-226. doi:10.1017/S0021911817001310 36. Strelkova, G. G. and Agieieva, G. M., 2014. Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Bulletin of Lviv Polytechnic National, N799, pp.122-128. REFERECES 1. Ageyeva , G. N., 2020. Unitarnyy urbanizm aeroportov [Unitary urbanism of airports]. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 3nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. Pp.205-211. (in Russian). 2. Ahieieva, H. M., 2019. Dekarbonizatsiia diialnosti aeroportiv [Decarbonization of airports]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, №1, pp.16-32. (in Ukrainian). 3. Ahieieva, H. M., 2019. Stvorennia v Natsionalnomu aviatsiinomu universyteti naukovo-navchalnoi bazy pidhotovky fakhivtsiv u haluzi mistobuduvannia [Creation of a scientific and educational base for training specialists in the field of urban planning at the National Aviation University]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, №71, pp.24-38. (in Ukrainian). 4. Ahieieva, H. M. and Vent, O. V., 2018. Rekonstruktsiia arkhitekturnoho seredovyshcha aeroportiv [Reconstruction of the architectural environment of airports]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, №14-15, pp.530–540. (in Ukrainian). 5. Ahieieva, H. M. and Strelkova, H. H., 2020. Dekarbonizatsiia ta enerhetychna efektyvnist aeroportiv – skladovi staloho rozvytku munitsypalitetiv [Decarbonisation and energy efficiency of airports are components of sustainable development of municipalities]. In: ODABA, Energy efficient city. XXI century : Proceedings of the International Conference, Odessa, 15-16 October 2020. Odessa, pp.8-12. (in Ukrainian). 6. Gas'kova, YU. I., 2015. Organizatsiya deyatel'nosti po soglasovaniyu strategiy razvitiya regiona i aeroporta [Organization of activities to coordinate development strategies for the region and the airport]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal, №11(42), pp.24-31. doi: https://doi.org/10.18454/IRJ.2015.42.047 (in Russian). 7. Holovchan, A. I., 2009. Teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyznachennya sutnosti turystychnykh destynatsiy ta upravlinnya nymy [Theoretical and methodological approaches to determining the essence of tourist destinations and their management]. Torhivlya i rynok Ukrayiny, №27, pp.157-161. (in Ukrainian). 8. Dedkov, A. G., 2020. Territorial'noye planirovaniye i funktsional'noye pere-osmysleniye aeroportov i prilegayushchikh k nim territoriy [Territorial planning and functional rethinking of airports and adjacent territories]. Innovatsii i investitsii, №11, pp. 209-212. (in Russian). 9. Lapenko, O. I., Rodchenko, O. V. and Skriebneva, S. M., 2017. Inzhenerni osnovy aeroportobuduvannia [Engineering basics of airport construction]. Kyiv: NAU. (in Ukrainian). 10. Kolichestvo grazhdanskikh aeroportov v Kitaye k kontsu 2020 goda prevysit 240 [The number of civilian airports in China by the end of 2020 will exceed 240]. Transport Technology Center. Available at: < https://cfts.org.ua/news/2020/10/19/kolichestvo_grazhdanskikh_aeroportov_v_kitae_k_kontsu_2020_goda_prevysit_240_61348> [Accessed 25 January 2021]. (in Russian). 11. Lozhachevska, O. M. and Palamarchuk, Yu. A., 2009. Formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku pasazhyrskoho terminalu aeroportu [Formation of the strategy of the economic development of the passenger terminal to the airport]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian). 12. Meladze M. R., 2019. Transformatsiya sel'skikh territoriy pri proyektirovanii i stroitel'stve aeroportov [The transformation of rural areas in the design and construction of airports.]. In: Science, education and experimental design at MARCHI: Abstracts of Papers of the International Conference, Moscow, 8-12 April 2019. Vol 2. Moscow, pp.59-60. (in Russian). 13. National Aviation University, 2017. Na shliakhu intehratsii tsyvilnoi aviatsii Ukrainy v transportnu systemu YeS [Towards the integration of Ukraine's civil aviation into the EU transport system]. Available at: <https://nau.edu.ua/ua/news/2017/5/na-shlyahu-integratsii-tsivilnoi-aviatsii-ukraini-v-transportnu-sistemu-es.html > [Accessed 25 January 2021] (in Ukrainian). 14. Ministry of Infrastructure of Ukraine, 2019. Pro vyznannia normatyvno-pravovykh aktiv SRSR takymy, shcho ne zastosovuiutsia na terytorii Ukrainy [On the recognition of normative legal acts of the USSR as not applicable on the territory of Ukraine]: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 06.08.2019 № 590. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. №70. P.390. (in Ukrainian). 15. Ministry of Education and Science of Ukraine, 2021. Pro diialnist spetsializovanykh vchenykh rad [On the activities of specialized scientific councils]. Available at: < https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/79467/> [Accessed 25 January 2021]. (in Ukrainian). 16. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2016. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsilʹovoyi prohramy rozvytku aeroportiv na period do 2023 roku [About the statement of the State target program of development of airports for the period till 2023]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, № 18. P.404. (in Ukrainian). 17. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2019. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku aeroportu «Boryspilʹ» na period do 2045 roku [About approval of the Concept of development of the Boryspil airport for the period till 2045]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, № 39. P.61. (in Ukrainian). 18. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2018. Pro skhvalennya Natsionalʹnoyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku [On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, № 52. Р. 533. (in Ukrainian). 19. SNiP 2.05.08-85. Аerodromy. [BCR 2.05.08-85. Airfields]. [Valid from 1986-01-01]. Official edition. Moscow : Central Institute of Typical Design of Gosstroy of the USSR , 1985, 59 p. (in Russian). 20. National Aviation University, 2019. Stratehiia rozvytku Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu [Development Strategy of the National Aviation University]. Available at: <https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Strategija_NAU_2019.pdf> [Accessed 25 January 2021]. (in Ukrainian). 21. Strelkova, H. H. and Ahieieva, H. M., 2014. Enerhetychna efektyvnist aero-portiv u ramkakh kontseptsii «misto – aeroport» [Energy efficiency of airports within the concept of “city - airportˮ]. Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi, vol.6, pp.288-294. (in Ukrainian). 22. Tatarchuk, V. V., 2013. Istoriia aviatsiinoho napriamku osvity y tekhniky v Kyivskomu politekhnichnomu instytuti (1914-1933 rr.): zahalnyi ohliad [History of the aviation direction of education and technology at the Kyiv Polytechnic Institute (1914-1933): general overview]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», №68, pp.172-182. (in Ukrainian). 23. Kharchuk, O. O., 2020. Stalyi rozvytok: ekonomichnyi, ekolohichnyi i sotsialnyi aspekt [Sustainable development: economic, environmental and social aspects]. In: Ukraina u hlobalnomu sviti [Ukraine in the global world]. Ryha, pp.209-225. (in Ukrainian). 24. Chemakina, O. V., Ahyeyeva, H. M. and Bzhezovsʹka, N. V., 2018. Teoriya mistobuduvannya [Theory of urban planning]. Kyiv : NAU. (in Ukrainian). 25. Agieieva, G., Tymoshenko, M. and Bzhezovska, N., 2019. Planing organization of macro environment оf the airports. In: National Aviation University, AVIA-2019, Proceedings of the XIV International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25 2019. Kyiv, pp. 21.1–21.5. Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/5859/4726. [Accessed 25 January 2021]. 26. Bieliatynskyi, A., Pershakov, V., Bileush, A. and Pylypenko, O., 2020. The 50th anniversary of the airports department of airports faculty of the National Aviation University (1969–2019). Proceedings of the National aviation university, vol.82, №1, pр. 51–57. 27. Boryspil Airport. Available at: <https://kbp.aero/> [Accessed 25 January 2021]. 28. Changi Airport handled 68.3 million passengers in 2019. 28. Changi Airport. Available at: <https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/newsroom.html#/pressreleases/changi-airport-handled-68-dot-3-million-passengers-in-2019-2966486> [Accessed 25 January 2021]. 29. Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. The International Air Transport Association. Available at: <https://www.iata.org/en/about/sp/partners-directory/guangzhou-baiyun-international-airport-co.-ltd/889/> [Accessed 25 January 2021]. 30. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013. Airport Economics Manual. DOC; 9562. Montreal, Quebec, Canada. 152 p. 31. Kasarda, John D., 2017. Aerotropolis. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons Press. Available at: < http://aerotropolisbusinessconcepts.aero/wp-content/uploads/2016/08/1b_Aerotropolis_encyclopedia_article_20170812.pdf> [Accessed 25 January 2021]. 32. Kharchenko, M. and Grigorak, M., 2015. Airport as a multimodal transportation hub in the system of carriage type “sea-air”. Logistics systems in the global economy, N5, pp.28-32. 33. Marintseva, K., 2013. The strategies of the airports regional network development. Science-Based Technologies, N2 (18), pp.228-231. 34. Norman, J. Ashford, Saleh, Mumayiz and Paul, H. Wright, 2011. Airport Engineering Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 4th Edition. 35. Salazar, N., 2016. Airport Urbanism: Infrastructure and Mobility in Asia. By Max Hirsh . Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. vii, 157 pp. ISBN: 9780816696109 (paper). The Journal of Asian Studies, 77(1), 225-226. doi:10.1017/S0021911817001310 36. Strelkova, G. G. and Agieieva, G. M., 2014. Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Bulletin of Lviv Polytechnic National, N799, pp.122-128.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52777
ISBN: 978-9934-26-063-6
Appears in Collections:Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-8-39-Архітектура, будівництво, дизайн.pdfстаття459.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.