Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52757
Название: Використання сценарних методів у викладанні архітектурних дисциплін
Другие названия: Use of scenario methods in teaching architectural disciplines
Авторы: Буравченко, С. Г.
Спасіченко, К. В.
Buravchenko, S.
Spasichenko, K.
Ключевые слова: об’єкти архітектури
сценарні методи
адаптивна архітектора
візуальний аналіз
навчання архітекторів
architectural objects
scenario methods
adaptive architect
visual analysis
training of architects
Дата публикации: 23-апр-2021
Издательство: Baltija Publishing
Библиографическое описание: Буравченко С. Г. Використання сценарних методів у викладанні архітектурних дисциплін / С. Г. Буравченко, К. В. Спасіченко // // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. н. В. В. Карпова - Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. - С.80-104.
Краткий осмотр (реферат): Мета даної публікації висвітлення особливості використання сценарних методів в навчальному процесі за спеціальністю “архітек- тура» на прикладі деяких дослідницьких і проєктних робіт. Приклади беруться на основі завдань, що виконувалися в ході курсового і диплом- ного проєктування на кафедрі архітектури ФАБД НАУ. Відповідно до поставленої мети надані характеристика і особли- вості використання сценарних методів у проектуванні об’єктів архі- тектури. З посиланням на попередні дослідження виявлено два підходи в сценарному моделюванні – підхід альтернатив і підхід послідовних сценаріїв. Розроблення цих сценарних методів отримало апробацію під час їх впровадження в навчальний процес з професійного підготування архітекторів. Перше коло завдань, що відпрацьовується в процесі підготування курсових і дипломної проєктів – є моделювання змінності використання і об’ємно-планувальної структури будинків, насамперед житлових, протягом часу їх експлуатації, відпрацювання в проєктних рішеннях певних якостей, що дозволяють користувачам адаптува- тися до прогнозованих змін. Друге коло завдань пов’язане з відпрацюванням навичок бачення і моделювання сприйняття об’єкта архітектури у часі. Запропо- нована методика візуального аналізу об’єктів архітектури. На третьому курсі апробація такої методики проводиться на прикладі дослідження пам’яток архітектури. А на четвертому курсі під час переддипломної практики – шляхом аналізу сприйняття у реаль- ному просторі і часі об’єкта, що розробляється під час дипломного проєктування освітнього рівня «бакалавр».. Такий аналіз прово- диться шляхом візуалізації об’єкта з характерних дальніх і набли- жених точок сприйняття. Висновки. Сценарні методи стають все більш притаманними процесу архітектурного проєктування в зв’язку з відходом від розпо- рядчих методів нормування в архітектурі і переходом до параме- тричних методів. Протягом різних етапів архітектурної освіти використання сценарних методів дозволяє опрацювати разом із студентами навички сучасного проєктування, добиватися виразних архітектурних рішень, а також таких, що відповідають вимогам сталої архітектури.
The purpose of this publication is to highlight the peculiarities of the use of scenario methods in the educational process in the specialty "architecture" on the example of some research and design works. Examples based on assignments performed during the course and diploma design at the Department of Architecture of Faculty of Architecture, construction and design NAU. In accordance with the set goal, the characteristics and features of the use of scenario methods in the design of architectural objects are given. With reference to previous research, two approaches to scenario modeling have been identified – the alternative approach and the sequential scenario approach. The development of these scenario methods testing during their introduction into the training process for the training of architects. The first set of tasks worked out in the process of preparing course and diploma projects – is to model the variability of use and spatial planning structure of buildings, especially residential, during their operation, working out in design solutions of certain qualities to adapt to projected changes. The second set of tasks relating to the development of skills of vision and modeling of perception of an architectural object in time. The method of visual analysis of architectural objects is offered. In the third year, the approbation of such a technique carrying out on the example of architectural monuments. In the fourth year during the undergraduate practice – by analyzing the perception in real space and time of the object, which is developed during the diploma design. This analysis performing by visualizing the object from the characteristic distant and approximate points of perception. Conclusions. Scenario methods are becoming more common in the process of architectural design in connection with the departure from the administrative methods of rationing in architecture and the transition to parametric methods. During different stages of architectural education, the use of script methods allows to develop together with students the skills of modern design, to achieve expressive architectural solutions, as well as those that meet the requirements of sustainable architecture.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52757
ISBN: 978-9934-26-063-6
Располагается в коллекциях:Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
80-104-Буравченко.pdfстаття471.01 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.