Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52748
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Політичний розвиток і політичні системи світу»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Political development and political systems of the world"
Authors: Ржевська, Ніна Федорівна
Rzhevska, Nina
Keywords: політичний розвиток
політична ситема
політика
політична влада
держава
політичний процес
political development
political system
policy
political power
state
political process
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин та міжнародної інформації за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої-професійних програм «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація» і є теоретичним і практичним підґрунтям для розуміння природи й суті політики, системного підходу в політиці, систематизації міжнародних відносин, а відповідно - політичних систем та міжнародних відносин, як особливого типу соціальних систем, та сучасної системи міжнародних відносин. Метою викладання дисципліни є вивчення і аналіз політичних концепцій та доктрин різних періодів становлення та розвитку науки про політику, її категорій та методів, а також - тенденцій і закономірностей формування та розвитку політичних інститутів і процесів, опанування особливостями використання системного підходу в політиці в цілому та в зовнішній політиці, в міжнародних відносинах та в міжнародному повітряному просторі.
This discipline belongs to the cycle of professionally-oriented disciplines of the educational-professional training program in the field of international relations and international information at the Bachelor's degree in specialty 291 "International Relations, Public Communications and Regional Studies" of the educational-professional programs "International Relations". and "International Information" and is a theoretical and practical basis for understanding the nature and essence of politics, a systematic approach to politics, systematization of international relations, and accordingly - political systems and international relations as a special type of social systems and modern system of international relations. The purpose of teaching the discipline is to study and analyze political concepts and doctrines of different periods of formation and development of political science, its categories and methods, as well as trends and patterns of formation and development of political institutions and processes. foreign policy, international relations and international airspace.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Політичний розвиток і політичні системи світу» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація», навчального та робочого навчального плану НБ-17-291 -1/21; НБ-17-291-2/2, РБ-17-291-1/21 та РБ-17-291-2/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52748
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Полiтичнi_ситеми_свiту_(1).pdf7.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.