Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52614
Title: Навчально-методичний комплекс переддипломної практики освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація»
Other Titles: Educational and methodical complex of undergraduate practice of educational and professional program "International Information"
Authors: Ржевська, Ніна Федорівна
Rzhevska, Nina
Keywords: переддипломна практика
міжнародна інформація
міжнародні відносини
суспільні комунікації
undergraduate practice
international information
international relations
public communications
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Переддипломна практика є одним із найважливіших видів навчання і покликана максимально підготувати майбутніх магістрів до виконання професійних завдань, що підвищить рівень їхньої професійної підготовки, забезпечить надбання навичок роботи в міжнародних та вітчизняних аналітичних центрах, в профільних міністерствах та відомствах, забезпечить професійне становлення фахівця - аналітика консолідованої інформації. Практика передбачає безперервність і послідовність її проведення при отриманні необхідного достатнього об'єму практичних знань і умінь відповідно до освітнього ступеня «Магістр». Переддипломна практика покликана сформувати в магістранта професійні вміння та навички у прийнятті самостійних рішень при виконанні аналітичних та прогнозних завдань на конкретній ділянці роботи в реальних умовах шляхом виконання різних обов’язків, властивих для його майбутньої професійної діяльності аналітика консолідованої інформації. Програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, безперервності і послідовності підготовки магістрантів.
Undergraduate practice is one of the most important types of training and is designed to maximally prepare future masters for execution professional tasks, which will increase the level of their professional training, will provide acquisition of skills of work in the international and domestic think tanks, in line ministries and departments, will provide professional development of a specialist - an analyst of consolidated information. Practice involves the continuity and consistency of its conduct when obtaining the necessary sufficient amount of practical knowledge and skills according to the educational degree "Master". Undergraduate practice is designed to form a master's degree professional skills and abilities in making independent decisions when performing analytical and forecasting tasks in a specific area of ​​work in real conditions by performing various duties specific to his future professional activity of the consolidated information analyst. The program provides a single integrated approach to the organization practical training, systematization, continuity and sequence of training undergraduates.
Description: Програма «Переддипломної практики» розроблена на основі робочого навчального плану РМ -17-291-1/20 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52614
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.