Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52605
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Міжнародні інформаційні системи і технології»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "International Information Systems and Technologies"
Authors: Мазур, Віра Іванівна
Mazur, Vira
Keywords: інформаційні системи
інформаційні технології
BigData
ІоТ
google analytics
платіжні системи
information systems
information technology
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Метою є освоєння теоретичних основ та набуття практичних навичок використання міжнародних інформаційних систем та технологій в бізнесі, освіті, науці, авіаційній галузі. Завданнями навчальної дисципліни є: оволодіння базовими основами міжнародних інформаційних систем і технологій; формування сучасних знань про передові інформаційні технології та галузі їх використання; формування сучасних знань про передові міжнародні інформаційні системи та сервіси; формування уявлення про інформаційні технології в діяльності провідних міжнародних авіаційних організацій; ’ - формування сучасних знань про глобальні дистриб’юторські системи в міжнародному авіаційному бізнесі.
The discipline is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of international relations, public communications and regional studies. The aim is to master the theoretical foundations and acquire practical skills use of international information systems and technologies in business, education, science, aviation. The objectives of the discipline are: mastering the basics of international information systems and technologies; formation of modern knowledge about advanced information technologies and areas of their use; formation of modern knowledge about advanced international information systems and services; forming an idea of ​​information technology in the activity leading international aviation organizations; ’- formation of modern knowledge about global distribution systems c international aviation business.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародні інформаційні системи і технології» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52605
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Мiжнароднi_iнформацiйнi_системи_i_технологii.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.