Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52462
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни " Техногенна безпека аеропортів цивільної авіації"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Technogenic safety of civil aviation airports"
Authors: Синило, Катерина Вікторівна
Synylo, Kateryna
Keywords: безпека
техногенні чинники
авіаційний шум
ризик третьої сторони
безпека довкілля
safety
technogenic factors
aviation noise
third part risk
environmental safety
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що дозволяє вдосконалити підготовку фахівців освітнього рівня магістр у галузі знань 26 «Цивільна безпека» щодо аналізу, оцінки та прогнозу рівнів впливу техногенних чинників аеропорту на довкілля. Нормативна дисципліна направлена на набуття практичних навиків з методів дослідження процесів взаємодії авіатранспортних процесів з навколишнім природним середовищем та дослідження способів підвищення техногенної безпеки аеропорту, в тому числі шляхом впровадження стратегічних, технічних, експлуатаційних та економічних заходів для зниження техногенного впливу аеропорту на довкілля.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge, which allows to improve the training of specialists of the Master educational level in field of Civil Safety 26 on the analysis, assessment and forecast the impact levels of technogenic factors of the airport on the environment. Normative discipline is aimed to get practical skills in methods of studying the interaction of aviation with the environment and researching ways to improve technogenic safety of the airport, including the implementation of strategic, technical, operational and economic measures to reduce technogenic impact on the environment.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52462
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Program_2021.pdfнавчальна програма431.29 kBAdobe PDFView/Open
2_Syllabus.pdfсиллабус350.8 kBAdobe PDFView/Open
3_МР_СР.pdfметодичні рекомендації до виконання самостійних робіт261.3 kBAdobe PDFView/Open
4_questions.pdfпитання для самостійного опрацювання300.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.