Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52459
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Техніко-економічний аналіз заходів професійної діяльності"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Technical and economic analysis of professional activities"
Authors: Халмурадов, Батир Данатарович
Коновалова, Олена Вікторіна
Khalmuradov, Batyr
Konovalova, Olena
Keywords: надзвичайна ситуація
техногенна безпека
економічний аналіз
accident
technogenic safety
economic analysys
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни «Техніко-економічний аналіз заходів професійної діяльності» полягає в забезпеченні навчального процесу здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня як обов’язковою дисципліною. Метою викладання дисципліни є: підвищення рівня професійної компетентності слухачів, поглиблення знання щодо основ економіки напрямів цивільного захисту, формування необхідних уміння і навиків з питань організації системи економіки цивільної безпеки, планування та фінансування заходів з питань цивільного захисту населення, об’єктів економіки і територій від надзвичайних ситуацій; оволодіння організацією і методологією економічного аналізу; виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення заходів цивільного захисту; формування уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ розвитку ринкової економіки
The place of the discipline "Technical and economic analysis of professional activities" is to provide the educational process of higher education students of the second (master's) level as a mandatory discipline. The purpose of teaching the discipline is: to increase the level of professional competence of students, deepen knowledge of the basics of economics of civil defense, the formation of the necessary skills in organizing the economy of civil security, planning and financing measures for civil protection, economy and territories from emergency situations; mastering the organization and methodology of economic analysis; identification of internal reserves for the rational use of material, labor and financial resources necessary to ensure civil protection measures; formation of the ability to use theoretical knowledge in practice, based on the conceptual foundations of market economy
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52459
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021 Sylabus.pdfСиллабус354.37 kBAdobe PDFView/Open
Lectures_1.pdfКонспект лекцій966.87 kBAdobe PDFView/Open
Practical.pdfПрактичні матеріали529.19 kBAdobe PDFView/Open
Programme.docНавчальна програма4.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.