Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52456
Title: Адміністративно - правове регулювання трансплантації в Україїні
Other Titles: Административно-правовое регулирование трансплантации в Украине
Administrative and Legal Regulation of Transplantation in Ukraine.
Authors: Румянцев Олексій Павлович, Олексій Павлович
Румянцев, Алексей Павлович
Rumiantsev, Alexey Pavlovich
Keywords: адміністративно-правове регулювання
анатомічні матеріали
трансплантація
донор
реципієнт
суб’єкти трансплантації
административно-правовое регулирование
анатомические материалы
трансплантация
донор
рецыпиент
субъект трансплантации
administrative and legal regulation
anatomical materials,
transplantation
a donor
a recipient
subjects of transplantation
Issue Date: 30-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Румянцев О. П. Адміністративно - правове регулювання трансплантації в Україїні. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. ‒ Національний авіаційний університет, МОН України. - м. Київ, 2021. - 253 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню змісту й особливостей адміністративно-правового регулювання трансплантації в Україні. Сформульовано авторське визначення понять «адміністративно-правове регулювання трансплантації», «засоби адміністративно-правового регулювання трансплантації», «принципи адміністративно-правового регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини», «форми адміністративно-правового регулювання трансплантації органів», «донорство анатомічних матеріалів». Розкрито основні ознаки донорства і трансплантації як об’єкта адміністративно-правового регулювання: публічно-правовий характер (забезпечуються та враховуються інтереси держави і приватних осіб – донорів, реципієнтів); домінуючий характер імперативного регулювання порівняно з диспозитивним; наявність спеціальних суб’єктів, об’єктів і змісту правовідносин, що характеризують правовідносини як такі, що мають адміністративно-правову природу; наявність адміністративно-правових засобів впливу на суб’єктів правовідносин, пов’язаних із трансплантацією. У результаті змістовного аналізу права на трансплантацію встановлено, що воно є спеціальним, оскільки безпосередньо залежить від медичної діяльності, особливостей хвороби пацієнта. Водночас це право є одним із основних у системі прав на охорону здоров’я, оскільки безпосередньо пов’язане із захистом життя і здоров’я, а тому має забезпечуватися відповідними гарантіями. Такими гарантіями здебільшого повинні бути нормативно-правове регулювання та діяльність відповідних інституцій у державі. До етико-правових проблем діагностики смерті мозку віднесено: проблеми моральної та соціокультурної прийнятності концепції смерті мозку; етико-правові проблеми різних дефініцій смерті мозку; етико-правові проблеми діагностики незворотності припинень усіх функцій головного мозку; проблеми етико-правової регуляції дій лікаря після констатації смерті на підставі діагнозу «смерть мозку»; проблема смерті мозку у зв’язку з розвитком трансплантології; етико-правові проблеми, пов’язані із діагностикою смерті мозку у дітей. Обґрунтовано доцільність класифікації принципів адміністративно-правового регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини на: 1) загальноправові принципи права; 2) галузеві принципи (принципи адміністративного права); 3) спеціальні принципи, властиві виключно трансплантології. Обґрунтовано доцільність створення консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України – Міжвідомчої координаційної комісії з питань трансплантації. Запропоновано наділити її контрольними, координаційними, аналітичними функціями. Обґрунтовано доцільність унесення змін до ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Запропоновано доповнити її таким обов’язковим видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, як господарська діяльність з медичної практики, яка передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. Здійснено класифікацію дій/бездіяльності, що мають характер адміністративних правопорушень у сфері трансплантації анатомічних матеріалів: 1) залежно від суб’єктного складу: правопорушення, вчинені медичними працівниками, які здійснюють діяльність у сфері трансплантації; правопорушення, вчинені посадовими особами, на яких покладено обов’язок щодо соціального забезпечення донорів, передбаченого ст. 22 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»; 2) у сфері функціонування електронних автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем (Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин); 3) правопорушення, що виникають під час вилучення анатомічних матеріалів у донора; 4) правопорушення, що виникають з порушень порядку транспортування анатомічних матеріалів людини, які застосовуються для трансплантації, передбаченого ст. 23 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України». Доведено, що правопорушення у сфері трансплантації анатомічних матеріалів не є цивільно-правовими, а мають правову природу адміністративного правопорушення: по-перше, винною особою є медичний працівник, який виконує професійні функції у сфері трансплантації, або заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності, наділений правом надавати медичну допомогу методом трансплантації; по-друге, відбувається порушення винною особою встановленого законом порядку здійснення трансплантації під час виконання нею своїх трудових (службових) обов’язків. Особливість адміністративної відповідальності за порушення порядку організації та надання медичної допомоги методом трансплантації виявляється в тому, що: до адміністративної відповідальності, крім фізичних осіб, можуть бути притягнуті юридичні особи; діяння/бездіяльність суб’єктів, що надають медичну допомогу методом трансплантації, є правопорушенням (порушенням порядку організації та здійснення трансплантації, вилучення, зберігання, транспортування анатомічних матеріалів), проте не мають ознак злочинів, передбачених статтями 143–144 Кримінального кодексу України. З’ясовано, що в зарубіжних країнах сформована інфраструктура у сфері трансплантації, створено органи державної влади, що здійснюють координацію діяльності й управління розподілом, розповсюдженням і трансплантацією донорських органів (Мережа закупівель і трансплантації органів (США); Корейське агентство донорства органів Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення (Корея); Національна організація трансплантацій (Іспанія) тощо). Виокремлено основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання трансплантації в Україні: нормативно-правовий (йдеться про вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», розробку Положення про Комітет з етичних питань Громадської ради МОЗ України, доповнення глави 5 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення» КУпАП новими складами адміністративних правопорушень, Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині) тощо); організаційно-правовий (спрямований на організацію розвитку та забезпечення реалізації трансплантації в Україні); фінансово-правовий (гарантування дотримання принципу безоплатності для донора та реципієнта на всіх етапах трансплантації та забезпечення фінансування наукових досліджень на основі використання генетичних технологій (терапевтичне клонування органів і тканин)); суб’єктний (формування системи суб’єктів виконавчої влади та інших суб’єктів у сфері застосування трансплантації); охоронний (формування системи засобів адміністративно-правового забезпечення, спрямованої на: гарантування дотримання прав людини та захист людської гідності при застосуванні трансплантації; забезпечення належної якості і безпеки анатомічних матеріалів на всіх етапах трансплантації; запобігання адміністративним правопорушенням у сфері організації та надання медичної допомоги методом трансплантації); координаційний (удосконалення змісту і форм взаємодії з міжнародними організаціями й окремими державами стосовно обміну досвідом щодо застосування трансплантації).
The dissertation is focused on studying the content and peculiarities of administrative and legal regulation of transplantation in Ukraine. The author has formulated own definition of the concepts of “administrative and legal regulation of transplantation”, “means of administrative and legal regulation of transplantation”, “principles of administrative and legal regulation of transplantation of human anatomical materials”, “forms of administrative and legal regulation of organs transplantation”, “donarship of anatomical materials”. The main features of donation and transplantation as an object of administrative and legal regulation are revealed: public-law character (interests of the state and private persons - donors, recipients are provided and taken into account); the dominant nature of imperative regulation compared to dispositive; the presence of special subjects, objects and content of legal relations that characterize legal relations as having an administrative-legal nature; availability of administrative and legal means of influencing the subjects of legal relations related to transplantation. As a result of a meaningful analysis of the right to transplantation, it was established that it is special because it directly depends on the medical activity, the features of the patient's disease. At the same time, this right is one of the main rights in the system of health care, as it is directly related to the protection of life and health, and therefore must be provided with appropriate guarantees. Such guarantees should mostly be legal regulation and the activities of relevant institutions in the state. Ethical and legal problems of brain death diagnosis include: problems of moral and sociocultural acceptability of the concept of brain death; ethical and legal issues of various definitions of brain death; ethical and legal problems of diagnosis of irreversibility of terminations of all brain functions; problems of ethical and legal regulation of the doctor's actions after the statement of death on the basis of the diagnosis "brain death"; the problem of brain death due to the development of transplantation; ethical and legal issues related to the diagnosis of brain death in children. The expediency of classifying the principles of administrative and legal regulation of transplantation of human anatomical materials into: 1) common law principles of law; 2) sectoral principles (principles of administrative law); 3) special principles inherent exclusively in transplantation. The expediency of establishing an advisory body under the Cabinet of Ministers of Ukraine - the Interdepartmental Coordination Commission on Transplantation - is substantiated. It is proposed to endow it with control, coordination, analytical functions. The expediency of making changes to Art. 7 of the Law of Ukraine "On licensing of economic activities". It is proposed to supplement it with such a mandatory activity that is subject to licensing, as a business activity in medical practice, which provides the right to provide medical care through transplantation. The classification of actions / inactions that have the nature of administrative offenses in the field of transplantation of anatomical materials: 1) depending on the subject composition: offenses committed by medical workers who carry out activities in the field of transplantation; offenses committed by officials who are obliged to provide social security for donors under Art. 22 of the Law of Ukraine "On the use of transplantation of anatomical materials to humans"; 2) in the field of functioning of electronic automated information and telecommunication systems (State information system of hematopoietic stem cell transplantation, Unified state information system of organ and tissue transplantation); 3) offenses that occur during the removal of anatomical materials from the donor; 4) offenses arising from violations of the procedure for transportation of human anatomical materials used for transplantation, provided for in Art. 23 of the Law of Ukraine "On the use of transplantation of anatomical materials to humans" and the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Procedure for transportation of human anatomical materials within Ukraine, import of such materials into the customs territory of Ukraine and export outside the customs territory of Ukraine". It is proved that offenses in the field of transplantation of anatomical materials are not civil, but have the legal nature of an administrative offense: first, the culprit is a medical worker who performs professional functions in the field of transplantation, or a health care institution regardless of ownership. , has the right to provide medical care by transplantation; secondly, the guilty person violates the procedure established by law for transplantation while performing his / her work (official) duties. The peculiarity of administrative liability for violation of the order of organization and provision of medical care by transplantation is manifested in the fact that: in addition to individuals, legal entities may be held administratively liable; The act / omission of subjects who provide medical care by transplantation is an offense (violation of the order of organization and implementation of transplantation, removal, storage, transportation of anatomical materials), but do not show signs of crimes under Articles 143-144 of the Criminal Code of Ukraine. It was found that the infrastructure in the field of transplantation has been formed in foreign countries, public authorities have been established to coordinate the activities and management of distribution, distribution and transplantation of donor organs (US Procurement and Transplantation Network); and Social Security (Korea); National Organization of Transplantation (Spain), etc.). The main directions of improvement of administrative and legal regulation of transplantation in Ukraine are singled out: normative-legal (it is about improvement of normative-legal base, in particular the Law of Ukraine "On application of transplantation of anatomical materials to man", development of Regulations on Ethics Committee of the Public Council 5 "Administrative offenses in the field of labor protection and public health" KUpAP new components of administrative offenses, the Tax Code of Ukraine (on exemption from value added tax for transplantation of anatomical materials to humans), etc.); organizational and legal (aimed at organizing the development and implementation of transplantation in Ukraine); financial and legal (guaranteeing compliance with the principle of gratuitousness for the donor and recipient at all stages of transplantation and providing funding for research based on the use of genetic technologies (therapeutic cloning of organs and tissues)); subjective (formation of a system of executive entities and other entities in the field of transplantation); protective (formation of a system of administrative and legal support aimed at: guaranteeing human rights and protecting human dignity in transplantation; ensuring the proper quality and safety of anatomical materials at all stages of transplantation; prevention of administrative offenses in the field of organization and provision of medical care by transplantation) ; coordination (improvement of the content and forms of interaction with international organizations and individual states regarding the exchange of experience in the use of transplantation).
Диссертация посвящена исследованию содержания и особенностей административно-правового регулирования трансплантации в Украине. Сформулировано авторское определение понятий «административно-правовое регулирование трансплантации», «средства административно-правового регулирования трансплантации», «принципы административно-правового регулирования трансплантации анатомических материалов человека», «формы административно-правового регулирования трансплантации органов», «донорство анатомических материалов». Раскрыты основные признаки донорства и трансплантации как объекта административно-правового регулирования: публично-правовой характер (обеспечиваются и учитываются интересы государства и частных лиц - доноров, реципиентов) доминирующий характер императивного регулирования по сравнению с диспозитивным; наличие специальных субъектов, объектов и содержания правоотношений, характеризующие правоотношения как имеющие административно-правовую природу; наличие административно-правовых средств воздействия на субъектов правоотношений, связанных с трансплантацией. В результате содержательного анализа права на трансплантацию установлено, что оно является специальным, поскольку напрямую зависит от медицинской деятельности, особенностей болезни пациента. Одновременно это право является одним из основных в системе прав на охрану здоровья, поскольку непосредственно связано с защитой жизни и здоровья, а потому должна обеспечиваться соответствующими гарантиями. Такими гарантиями части должны быть нормативно-правовое регулирование и деятельность соответствующих институтов в государстве. К этико-правовых проблем диагностики смерти мозга отнесены: проблемы нравственной и социокультурной приемлемости концепции смерти мозга этико-правовые проблемы различных дефиниций смерти мозга этико-правовые проблемы диагностики необратимости приостановок всех функций головного мозга проблемы этико-правовой регуляции действий врача после констатации смерти на основании диагноза «смерть мозга»; проблема смерти мозга в связи с развитием трансплантологии; этико-правовые проблемы, связанные с диагностикой смерти мозга у детей. Обоснована целесообразность классификации принципов административно-правового регулирования трансплантации анатомических материалов человека на: 1) общеправовые принципы права; 2) отраслевые принципы (принципы административного права); 3) специальные принципы, присущие исключительно трансплантологии. Обоснована целесообразность создания консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров Украины - Межведомственной координационной комиссии по вопросам трансплантации. Предложено наделить ее контрольными, координационными, аналитическими функциями. Обоснована целесообразность внесения изменений в ст. 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Предложено дополнить ее таким обязательным видом деятельности, подлежащей лицензированию, как хозяйственная деятельность по медицинской практике, которая предусматривает право оказания медицинской помощи с применением трансплантации. Осуществлена ​​классификация действий / бездействия, имеющие характер административных правонарушений в сфере трансплантации анатомических материалов: 1) в зависимости от субъектного состава: правонарушения, совершенные медицинскими работниками, осуществляющими деятельность в сфере трансплантации правонарушения, совершенные должностными лицами, на которых возложена обязанность по социальному обеспечению доноров, предусмотренного ст. 22 Закона Украины «О применении трансплантации анатомических материалов человеку»; 2) в сфере функционирования электронных автоматизированных информационно-телекоммуникационных систем (Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей); 3) правонарушения, возникающие при изъятии анатомических материалов у донора; 4) правонарушения, возникают из нарушений порядка транспортировки анатомических материалов человека, которые применяются для трансплантации, предусмотренного ст. 23 Закона Украины «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» и Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины». Доказано, что правонарушения в сфере трансплантации анатомических материалов не является гражданско-правовым, а имеют правовую природу административного правонарушения: во-первых, виновным лицом является медицинский работник, выполняющий профессиональные функции в сфере трансплантации, или учреждение здравоохранения независимо от формы собственности , имеющий право оказывать медицинскую помощь методом трансплантации во-вторых, происходит нарушение виновным лицом установленного законом порядка осуществления трансплантации при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей. Особенность административной ответственности за нарушение порядка организации и оказания медицинской помощи методом трансплантации проявляется в том, что: к административной ответственности, кроме физических лиц, могут быть привлечены юридические лица; действия / бездействие
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52456
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.