Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52429
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Філософія"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Philosophy"
Authors: Дротянко, Любов Григорівна
Drotianko, Liubov
Матюхіна, Олександра Анатоліївна
Matiukhina, Oleksandra
Абисова, Марія Анатоліївна
Abysova, Mariia
Keywords: робоча програма
work program
Філософська пропедевтика
Philosophical propaedeutics
світогляд
outlook
діалектика
dialectics
буття
being
матерія
matter
людина
man
свідомість
consciousness
пізнання
knowledge
культура
culture
феномен
phenomenon
Issue Date: 20-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Філософія» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що сприяють формуванню науково-світоглядних засад спеціаліста, що сприяють формуванню науково-світоглядних засад спеціаліста, озброюють його методологічною культурою, необхідною для ефективної духовно-практичної діяльності, вміння вести науково-дослідну роботу відповідно до вимог сучасної науки. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь. Метою викладання дисципліни є освоєння студентами основних концепцій, понять, методів світової філософії та її історії, отримання вмінь їх самостійного застосовування в безпосередній практичній та науковій діяльності, навичок орієнтації у складному світі на основі вироблення сучасного науково-філософського світогляду. Філософська підготовка студентів є важливою складовою формування сучасного фахівця для оволодіння майбутньою професією. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння основними положеннями дисципліни; засвоєння засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; навчитися самостійно обґрунтовувати, аргументувати та ілюструвати теоретичні положення конкретними прикладами, які пов’язані з професійною діяльністю спеціалістів цивільної авіації.
The discipline "Philosophy" is theoretical and practical the basis of a set of knowledge and skills that contribute to the formation of scientific and ideological principles of the specialist, contributing to the formation of scientific and ideological principles of the specialist, equip him with methodological culture, necessary for effective spiritual and practical activities, the ability to lead research work in accordance with the requirements of modern science. This discipline is a theoretical and practical basis a set of knowledge and skills. The purpose of teaching the discipline is to master the basic students concepts, concepts, methods of world philosophy and its history, obtaining their skills independent application in direct practical and scientific activities, orientation skills in a complex world based on development modern scientific and philosophical worldview. Philosophical training students is an important component of forming a modern professional for mastering the future profession. The tasks of studying the discipline are: mastering the basic provisions of the discipline; mastering the means of philosophical analysis of the problems of human life and development of science; learn to justify, argue and illustrate independently theoretical provisions with specific examples that are related to professional activities of civil aviation specialists.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52429
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Філософія.pdfРобоча програма для всіх галузей знань, спеціальностей і освітньо-професійних програм1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.