Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52427
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Технічна електродинаміка"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Technical Electrodynamics"
Authors: Іванов, Володимир Олександрович
Ivanov, Volodymyr
Keywords: робоча програма
work program
електромагнітне поле
electromagnetic field
речовина
substance
простір
space
магнітостатичне поле
magnetostatic field
інтеграл
integral
амплітуда
amplitude
резонатор
resonator
радіохвилевод
radio waveguide
Issue Date: 20-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є основою для розуміння фахівцем сутності електромагнітних явищ, які покладені в основу сучасних технологій, пов’язаних з використанням частотного спектру, створенням та експлуатацією електронних пристроїв та ліній передавання високочастотних та надвисокочастотних сигналів. Метою викладання дисципліни є підготовка спеціаліста у галузі загальної електроніки здійснювати теоретичні дослідження, практичні випробування та фахову експлуатацію електронних пристроїв та систем, в основу яких покладені особливості електромагнітних полів та хвиль, що збуджуються та поширюються в навколишньому середовищі та в обмежених об’ємах. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння бакалавром засадами загальної теорії електромагнітного поля, вивчання принципів збудження електромагнітних полів різних типів у відповідних середовищах, вивчання особливостей розповсюдження електромагнітних хвиль в однорідних лініях передавання на надвисоких частотах, вивчання особливостей збудження та існування електромагнітних коливань в резонансних пристроях, вивчання особливостей розповсюдження електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах.
The discipline is the basis for understanding the essence of the specialist electromagnetic phenomena, which are the basis of modern technologies associated with use of the frequency spectrum, creation and operation of electronic devices and high-frequency and ultra-high-frequency signal transmission lines. The purpose of teaching the discipline is to train a specialist in general electronics carry out theoretical research, practical tests and professional operation electronic devices and systems based on electromagnetic features fields and waves that are excited and propagated in the environment and limited volumes. The objectives of the discipline are: mastering the basics of the general theory of the electromagnetic field; study of the principles of excitation of electromagnetic fields of different types in the corresponding ones environments; study of the peculiarities of the propagation of electromagnetic waves in homogeneous lines transmission at ultra-high frequencies; study of the features of excitation and the existence of electromagnetic oscillations in resonant devices; study of the peculiarities of the propagation of electromagnetic waves in anisotropic environments.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна електродинаміка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52427
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Технічна_електродинаміка.pdfРобоча програма спеціальності 171 "Електроніка", освітньо-професійна програма "Електроніка", "Електронні технології інтернету речей", "Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу"1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.