Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52414
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи цифрових систем"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of digital systems"
Authors: Бурцева, Наталія Вікторівна
Burtseva, Nataliia
Бідний, Микола Семенович
Bidnyi, Mykola
Keywords: робоча програма
work program
кодування
coding
логічна схема
logical scheme
функція
function
вузол
node
пристрій
device
арифметичні суматори
arithmetic adders
тригер
trigger
регістр
register
лічильник
counter
імпульс
pulse
Issue Date: 16-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі електроніки інформаційних систем та технологій. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципу роботи та проектування цифрових радіоелектронних пристроїв, які використовуються в електронних системах, а також придбання практичних навичок дослідження цифрових схем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку цифрової схемотехніки, оволодіння знаннями про призначення та принцип дії елементів та вузлів цифрових пристроїв; оволодіння засобами синтезу комбінаційних схем і цифрових автоматів; здобуття навичок експериментального дослідження типових вузлів цифрових пристроїв.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of electronics of information systems and technologies. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of formation of students' knowledge, which are necessary for understanding the principle of work and design of digital electronic devices used in electronic systems, as well as the acquisition of practical skills in the study of digital circuits. The objectives of the discipline are: study of the main directions of development of digital circuitry, mastering the knowledge of purpose and principle of operation of elements and components of digital devices; mastering the means of synthesis of combinational circuits and digital automata; acquisition of skills of experimental research of typical units of digital devices.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Основи цифрових систем»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52414
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Основи_ цифрових_систем.pdfРобоча програма спеціальності 171 "Електроніка", освітньо-професійна програма "Електроніка", "Електронні технології інтернету речей", "Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу"1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.