Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52410
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Ділова українська мова"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Business Ukrainian language"
Authors: Литвинська, Світлана Віталіївна
Lytvynska, Svitlana
Сібрук, Анастасія Володимирівна
Sibruk, Anastasiia
Стецик, Христина Миколаївна
Stetsyk, Khrystyna
Keywords: робоча програма
work program
держава
state
мова
language
спілкування
communication
ділове спілкування
business communication
автобіографія
autobiography
резюме
resume
словник
vocabulary
доручення
authorization
діяльність
activity
Issue Date: 16-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Ділова українська мова» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують мовно-мовленнєву компетентність фахівця будь-якої галузі. Метою навчальної дисципліни є формування комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння ними основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. Завданнями навчальної дисципліни є: розширити й поглибити базові знання з української мови як мови професійного спілкування; опанувати теоретичні засади культури ділового мовлення, сформувати практичні навички грамотного спілкування у сфері професійної комунікації; засвоїти відомості про призначення і структуру сучасних ділових паперів, їх реквізити, правила оформлення.
The discipline "Business Ukrainian language" is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the language and speech competence of a specialist in any field. The purpose of the discipline is the formation of communicative competence of students, their practical mastery of the basics of official business, scientific, conversational styles of the Ukrainian language, which will ensure professional communication at the appropriate language level. The objectives of the discipline are: to expand and deepen basic knowledge of the Ukrainian language as a language of professional communication; to master the theoretical foundations of the culture of business speech, to form practical skills of competent communication in the field of professional communication; learn information about the purpose and structure of modern business papers, their details, design rules.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова українська мова»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52410
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Ділова_українська_мова.pdfРобоча програма для всіх галузей знань, спеціальностей і освітньо-професійних програм1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.