Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52390
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Дискретні структури в інтернеті речей"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Discrete structures in the Internet of Things"
Authors: Задорожний, Олександр Сергійович
Zadorozhnyi, Oleksandr
Keywords: робоча програма
work program
алгебра висловлювань.
algebra of expressions
таблиці істинності
truth tables
правило де Моргана
de Morgan's rule
булеві функції
Boolean functions
комбінаторика
combinatorics
теорія графів
Graph theory
гіперкуб
hypercube
Issue Date: 16-Sep-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця з електроніки в області електронних вбудованих систем, приладів та пристроїв на основі мікроконтролерів. Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основними поняттями, методами та алгоритмами дискретної математики, які служать основою програмного забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних понять теорії множин, відображень і відношень, теорії графів; вивчити теоретичні методи аналізу і синтезу дискретних об’єктів, що застосовуються при проектуванні сучасних вбудованих систем на основі мікроконтролерів; ознайомлення з математичними методами дискретного аналізу в прикладних науках та розв’язанні практичних задач.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in electronics in the field of electronic embedded systems, devices and devices based on microcontrollers. The purpose of teaching the discipline is to get acquainted with the basic concepts, methods and algorithms of discrete mathematics, which are the basis of software for embedded systems based on microcontrollers. The objectives of the study of the discipline are: to study the basic concepts of set theory, mappings and relations, graph theory; to study the theoretical methods of analysis and synthesis of discrete objects used in the design of modern embedded systems based on microcontrollers; acquaintance with mathematical methods of discrete analysis in applied sciences and solving practical problems.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Дискретні структури в інтернеті речей»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52390
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Дискретні структури_в_інтернеті_речей.pdfРобоча програма спеціальності 171 "Електроніка", освітньо-професійна програма "Електроніка", "Електронні технології інтернету речей", "Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу"1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.