Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52332
Title: Транспортна політика Європейського Союзу і України
Other Titles: Транспортная политика Европейского Союза и Украины
Transport policy of the European Union and Ukraine
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Мостенская, Татьяна Леонидовна
Mostenska, Tetiana
Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Зарубінська, Ірина Борисівна
Зарубинская, Ирина Борисовна
Zarubinskaya, Irina
Сьомін, Олексій Анатолійович
Семин, Алексей Анатольевич
Semin, Alexey
Keywords: транспортна політика України
транспортная политика Украины
transport policy of Ukraine
транспортна політика Європейського Союзу
транспортная политика Европейского Союза
transport policy of the European Union
провідні міжнародні транспортні організації
ведущие международные транспортные организации
leading international transport organizations
дорожньо-транспортна інфраструктура
дорожно-транспортная инфраструктура
road transport infrastructure
залізничний транспорт
железнодорожный транспорт
railway transport
водний транспорт
водный транспорт
water transport
повітряний транспорт
воздушный транспорт
air transport
Issue Date: 2021
Publisher: Кондор-Видавництво
Citation: Транспортна політика Європейського Союзу і України: навчальний посібник / О.М. Кириленко, В.О. Новак, К.М. Разумова, І.Б. Зарубінська, Т.Л. Мостенська, О.А. Сьомін; Нац.авіац. ун-т. – К.:Кондор-Видавництво, 2021. – 57 с.
Abstract: Транспортна політика України в контексті євро інтеграційних процесів потребує визнання проблеми переходу національної транспортної системи на стандарти транспортного обслуговування розвинутих країн в якості головної в процесі вироблення і проведення активної техніко-економічної транспортної політики держави. Аналіз стану та перспектив сучасного економічного розвитку світу, інтеграційних процесів в Європі й Азії, участі України в цих процесах, що характеризується прагненням стати членом ЄС та участю у створенні Єдиного європейського неба, дозволяє зробити певні висновки та прогнози стосовно розробки та проведення транспортної політики держави. Запропонований навчальний посібник підготовлено в рамках виконання в Національному авіаційному університеті Міжнародного Проекту Жан Моне: Транспортна політика ЄС за № 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.
Транспортная политика Украины в контексте евроинтеграционных процессов требует признания проблемы перехода национальной транспортной системы на стандарты транспортного обслуживания развитых стран в качестве главной в процессе разработки и проведения активной технико-экономической транспортной политики государства. Анализ состояния и перспектив современного экономического развития мира, интеграционных процессов в Европе и Азии, участия Украины в этих процессах, характеризующееся стремлением стать членом ЕС и участием в создании Единого европейского неба, позволяет сделать определенные выводы и прогнозы относительно разработки и проведения транспортной политики государства. Предложенный учебное пособие подготовлено в рамках выполнения в Национальном авиационном университете Международного Проекта Жан Моне: Транспортная политика ЕС по № 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.
Ukraine's transport policy in the context of European integration processes requires recognition of the problem of transition of the national transport system to the standards of transport services of developed countries as the main one in the process of developing and conducting active technical and economic transport policy. Analysis of the state and prospects of modern economic development, integration processes in Europe and Asia, Ukraine's participation in these processes, characterized by the desire to become a member of the EU and participation in the Single European Sky, allows to draw certain conclusions and forecasts for the development and implementation of transport policy. The proposed textbook was prepared as part of the implementation at the National Aviation University of the Jean Monnet International Project: EU Transport Policy for № 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52332
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч. посіб. 3 Кириленко_Р_З_Н готово.pdfнавчальний посібник1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.