Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52141
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Адаптивна економіка "
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Adaptive Economics"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Адаптивная экономика"
Authors: Ковальчук, Альона Миколаївна
Ковальчук, Алена Николаевна
Kovalchuk, Alona
Keywords: адаптація
адаптивність
адаптивна економіка
економічний розвиток
регулювання економіки
цифровізації економіки
adaptation
adaptability
adaptive economy
economical development
regulation of the economy
digitalization of the economy
адаптация
адаптивность
адаптивная экономика
экономическое развитие
регулирования экономики
цифровизации экономики
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце дисципліни визначається теоретичною та практичною сукупністю знань і вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі економічних наук. Займає професійно-орієнтоване місце у підготовці здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти освітнього за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» до здобуття навичок професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Адаптивна економіка» забезпечує інтеграцію попередньо набутих здобувачами вищої освіти знань і вмінь та становить основу економічного профілю в підготовці фахівців в сфері економіки підприємства. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань щодо процесів адаптивної економіки на макрорівні та адаптивного управління підприємством на мікрорівні для формування навичок дослідження і розв’язання економічних проблем в конкурентних умовах.
The place of the discipline is determined by the theoretical and practical set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in the field of economics. Occupies a professionally-oriented place in the preparation of applicants for the first (bachelor's) level of higher education under the educational-professional program "Business Economics" to acquire professional skills. The discipline "Adaptive Economics" provides integration of previously acquired knowledge and skills acquired by higher education students and forms the basis of the economic profile in the training of specialists in the field of enterprise economics. The purpose of teaching the discipline is to form in future professionals theoretical knowledge about the processes of adaptive economics at the macro level and adaptive management of the enterprise at the micro level to develop research skills and solve economic problems in a competitive environment.
Место дисциплины определяется теоретической и практической совокупностью знаний и умений, формируют профессиональный профиль специалиста в области экономических наук. Занимает профессионально-ориентированное место в подготовке соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования образовательного по образовательно-профессиональной программе «Экономика предприятия» к получению навыков профессиональной деятельности. Учебная дисциплина «Адаптивная экономика» обеспечивает интеграцию предварительно приобретенных соискателями высшего образования знаний и умений и составляет основу экономического профиля в подготовке специалистов в сфере экономики предприятия. Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний о процессах адаптивной экономики на макроуровне и адаптивного управления предприятием на микроуровне для формирования навыков исследования и решения экономических проблем в конкурентных условиях.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52141
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПНД_051_Адаптивна_економіка_051.3_2021_3.1.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Адаптивна економіка»881.89 kBAdobe PDFView/Open
2_АЕ_перелік_питань_залік_2021.pdfПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ224.88 kBAdobe PDFView/Open
3_АЕ_тести_2021.pdfТИПОВІ ТЕСТИ166.2 kBAdobe PDFView/Open
4_АЕ_практичні_ситуації_2021.pdfТИПОВІ ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ256.93 kBAdobe PDFView/Open
5_АЕ_реком_лі-ра_2021.pdfРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА220.84 kBAdobe PDFView/Open
6_АЕ_СРС_2021.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів269.62 kBAdobe PDFView/Open
7_АЕ_МР_ПЗ_2021-2022.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять349.88 kBAdobe PDFView/Open
8_АЕ_МРК_2021.pdfМОДУЛЬНА КОНТРЛОЛЬНА РОБОТА №1317.6 kBAdobe PDFView/Open
9_АЕ_Домашнє_завдання_2021.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи (домашнього завдання)214.63 kBAdobe PDFView/Open
10_АЕ_план_Лекцій_2021.pdfКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ233.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.