Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51524
Title: Video surveillance system of target contour
Other Titles: Система відеоспостереження за контуром цілі
Authors: Гайда, Максим Володимирович
Haida, M. V.
Keywords: дипломна робота
автоматизована система відеоспостереження
комп’ютерне бачення
кінцевий імпульсний відгук
середньоквадратична помилка
згорткові нейронні мережі
перехресна кореляція
аutomated video surveillance system
сomputer vision
finite impulse response
mean square error
convolutional neural networks
cross-correlation
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Haida M. V. Video surveillance system of target contour. – Thesis for a bachelor's degree in "Automation and computer-integrated technologies" – Kyiv, National aviation university. – 2020, 97 p.
Abstract: У той час, коли мародерство, крадіжки та різні злочини стають все частішими, існує велика потреба в установці систем відеоспостереження. Такі системи вже набрали обертів і їх можна знайти в кожному супермаркеті чи контрольованих будівлях. Однак якість відеокамер та оптичних датчиків загалом зростає з кожним роком, як і якість відео, яке вони знімають, і цього вже недостатньо для простого запису відеопотоку на носій інформації. Існує необхідність попередньої обробки відео, щоб ефективно використовувати пам’ять для зберігання та забезпечити автоматичну роботу системи без участі оператора. У цій роботі пропонується інтелектуальна система відеоспостереження контуру номерного знаку, яка вирішить вищеописані проблеми. За допомогою комбінації методів виявлення об’єктів за допомогою узгодження шаблонів, виявлення контурів та виявлення особливостей на зображенні була розроблена система, яка характеризується хорошою точністю та швидкістю, може бути встановлена як статично, так і мобільною, не вимагає дорогого обладнання та обчислень ресурсів для своєї роботи, автоматично виявляє положення номерного знака, виділяє його та розпізнає символи, що відображаються на ньому. Далі в ході роботи можна дізнатися про актуальність вирішення такої задачі, вже існуючі методи алгоритму реалізації роботи, теоретичні дані та експериментальні результати системної роботи.
At a time when marauding, theft and various crimes are becoming more frequent, there is a great need in video surveillance systems installing. Such systems have already gained momentum and can be found in every supermarket or buildings under control. However, the quality of video cameras and optical sensors in general is growing every year, as is the quality of the video they shoot, and it is no longer enough to simply record the video stream on a storage medium. There is a need to pre-process the video to efficiently use the storage memory and ensure automatic operation of the system without the participation of the operator. This paper proposes an intelligent video surveillance system of the license plate contour, which will solve the problems described above. Using a combination of methods for detecting objects by template matching, contour detection and feature detection in the image, was developed a system that is characterized by good accuracy and speed, can be both installed statically and be mobile, does not require expensive equipment and computing resources for its work, automatically detects the position of the number plate, highlights it, and recognizes the characters displayed on it. Further in the course of work it is possible to know about the relevance of solving such a problem, already existing methods of the algorithm of work realization, theoretical data and experimental results of system work.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник дипломної роботи: к.т.н., старший викладач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51524
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)
Наукові праці студентів НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_151_Гайда М_В.pdfпояснювальна записка2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.