Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51263
Title: Конфлікт культур крізь призму індійської національної свідомості у оповіданні Порошурама «Сватання»
Other Titles: Conflict of cultures through the prism of Indian national consciouness in Poroshuram`s novel “Matchmaking”
Authors: Колісниченко, Анна Віталіївна
Kolisnychenko, Anna
Keywords: англізація
англофільство
мультикультуралізм
брахман
втрачена ідентичність
герменевтичний феномен
angliсіzation
anglophilism
multiculturalism
brahman
lost identity
hermeneutic phenomenon
Issue Date: 2021
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Citation: Колісниченко А. В. Конфлікт культур крізь призму індійської національної свідомості у оповіданні Порошурама «Сватання» / А. В. Колісниченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Том 32 (71). – №2, 2021. – С. 178-182.
Abstract: У статті проаналізована національна специфіка сприйняття культурних паттернів іншого народу, проілюстровано знакові для індійської літератури традиційні віхи формування ідентичності. Стаття розглядає актуальне запитання, чи є індійська література лише сукупністю регіональних мовних літератур, чи самостійною літературою. Оскільки в основу мультикультурності сучасного індійського суспільства було закладено багатовікову народну традицію культурної, побутової і релігійної взаємодії, література Індії розглядається як цілісне явище, як єдиний багатомовний комплекс з єдиним процесом становлення, розвитку і збагачення, єдиним фондом культурних традицій, єдиною естетичною системою та ідейно-тематичною основою. За всієї індивідуальної відмінності письменників, що жили в різних регіонах країни та писали різними мовами, було дещо спільне, що об’єднувало письменників одного покоління. Це спільне визначалося і матеріальними умовами життя, і духовною атмосферою, яка існувала в той час, і домінуючими соціально-політичними концепціями, і естетичними поглядами, і т. ін. Формування спільної національної ідентичності відбулося на базі громад, кожна з яких мала свою, віками й тисячоліттями сформовану і вельми відмінну від інших, групову ідентичність. Найважливіші аспекти національної ідентичності індійців розглядають в площині оповідання «Сватання» письменника Порошурама, який завдяки легкому гумору порушує болючі соціальні питання, адже трансформації, що відбувалися в соціумі, знайшли своє втілення в літературі. У статті продемонстровано знакові атрибути втраченої ідентичності та підміни ціннісних орієнтацій індійського народу завдяки довготривалому перебуванні Індії у складі Британської імперії; розглянуто поняття «англізації» населення Індії, окреслена бінарна ситуація як і взаємопроникнення культур, так і їх конфлікт; проаналізовано особливості світосприйняття членів соціуму крізь призму приналежності до певної касти.
The article considers national peculiarities of another cultural patterns’ perception, mentions the most significant item of identity formation in Indian literature. The article analyzes the national specifics of the perception of cultural patterns of another people, illustrates the significant for Indian literature traditional milestones in the formation of identity. The article considers the sharp question of whether Indian literature is only a collection of regional language literatures or an independent literature. Since the multiculturalism of modern Indian society was based on centuries-old folk tradition of cultural, domestic and religious interaction, Indian literature is seen as a holistic phenomenon, as a single multilingual complex with a single process of formation, development and enrichment, a single fund of cultural traditions, a single aesthetic system and ideological thematic basis. For all their individual differences, writers who lived in different parts of the country and wrote in different languages had something in common that united writers of the same generation. This common denominator was determined by the material conditions of life, the spiritual atmosphere that existed at the time, the dominant sociopolitical concepts, the aesthetic views, and so on. The formation of a common national identity took place on the basis of communities, each of which had its own, formed over the centuries and millennia and very different from the others, group identity. The most important aspects of the national identity of Indians are considered in story "The Courtship" of the writer Poroshuram, who with a light humor raises painful social issues, because the transformations that took place in society were embodied in literature. The article demonstrates the symbolic attributes of the lost identity and the substitution of the value orientations of the Indian people; considers the concept of "Anglicization" of the population of India; outlines the binary situation and interpenetration of cultures, and their conflict; analyses the peculiarities of the worldview of the members of society through the prism of belonging to a certain caste.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51263
DOI: 10.32838/2710-4656/2021.2-2/3
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.