Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50561
Title: Мультиагентна система управління транспортними ресурсами
Other Titles: Multi-agent transport resource management system
Authors: Швець, Аліна Валентинівна
Shvets, Alina
Keywords: мультиагентні системи
мультиагентні технології
міжнародні транспортні потоки
логістика
multiagent systems
multiagent technologies
international traffic flows
logistics
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Швець А.В. Мультиагентна система управління транспортними ресурсами // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 128-130
Abstract: Сучасний рівень розвитку технологій, низька конкурентоспроможність продукції через витрати на транспортне забезпечення, слабкий рівень розвитку інфраструктури вимагають автоматизованого управління транспортними потоками, оскільки людині стає все важче спланувати та проконтролювати логістичні операції без використання допоміжних систем. Способом більш ефективної організації потоків може стати застосування інноваційних рішень та різноманітних підходів, заснованих на штучному інтелекті, найбільша користь від використання якого спостерігається у сфері транспортних послуг. Впровадження мультиагентних систем – складних технологій, що функціонують за допомогою інтелектуальних агентів – є перспективним рішенням багатьох проблем транспортних потоків.
The current level of technological development, low competitiveness of products due to transport costs, low level of infrastructure development require automated traffic management, as it becomes increasingly difficult for people to plan and control logistics operations without the use of ancillary systems. The way to organize flows more effectively can be the use of innovative solutions and a variety of approaches based on artificial intelligence, the greatest benefit of which is observed in the field of transport services. The introduction of multi-agent systems - sophisticated technologies that operate with the help of intelligent agents - is a promising solution to many problems of traffic flows.
Description: 1. Рассел, С. Искусственный интеллект. Современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. – Издательский дом Вильямс, 2006. – 1408 с. 2. Исследователи искусственного интеллекта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki//Исследователи_искусственного_ интеллекта. 3. Мультиагентні системи. Курс лекцій Олексій Ігнатенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/qejp. 4. Мультиагентная технология управления мобильными ресурсами в режиме реального времени / А. В. Иващенко, А. Н. Лада, Е. В. Симонова, П. О. Скобелев. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Самара, 2011 – 177 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50561
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.