Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50542
Title: Теоретичні аспекти реверсивної логістики
Other Titles: Theoretical aspects of reverse logistics
Authors: Руденко, Владислава Олександрівна
Rudenko, Vladyslava
Keywords: реверсивна логістика
потоки
переробка
flows
reverse logistics
processing
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Руденко В.О. Теоретичні аспекти реверсивної логістики // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 93-94
Abstract: Загалом реверсивна логістика (РЛ) проявляється у економічній і екологічній площині. Економічний зміст РЛ характеризується організацією та перерозподілом товарів від точки споживання до точки походження. В той же час екологічне наповнення РЛ визначається забезпеченням руху товарів і тари від різних груп споживачів до різних груп виробників, з метою їх перероблення або коректної утилізації. При симбіозі цих аспектів утворюється похідна у вигляді використання вторинної сировини. А отже, найбільш повним та адекватним визначенням РЛ слід визнати розуміння її як процесу планування, реалізації та контролю логістичних товарних потоків, які при зворотному розподілі готової продукції обов’язково повертаються зі сфери обігу та споживання, з метою відновлення їх цінності чи коректної утилізації.
In general, reverse logistics (RL) is manifested in the economic and environmental areas. The economic content of RL is characterized by the organization and redistribution of goods from the point of consumption to the point of origin. At the same time, the ecological content of RL is determined by ensuring the movement of goods and containers from different consumer groups to different producer groups, in order to process them or dispose of them correctly. In the symbiosis of these aspects, a derivative is formed in the form of the use of secondary raw materials. Therefore, the most complete and adequate definition of RL should be its understanding as a process of planning, implementation and control of logistics flows, which in the redistribution of finished products must return from circulation and consumption, in order to restore their value or proper disposal.
Description: 1. Тарановська Ю. М., Янчук Т. В. Сутність та значення реверсивної логістики в сучасних ринкових умовах // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 17. – С. 17-20. 2. Розробка та впровадження системи рециклінгу на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35485/1/Trygub_bakalavr.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50542
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Руденко.pdfТези конференції291.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.