Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49905
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Проектний консалтинг"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Project consulting"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Проектный консалтинг"
Authors: Ковальчук, Альона Миколаївна
Kovalchuk, Alona
Ковальчук, Алена Николаевна
Keywords: сіткове планування проектів
календарне планування проектів
управління вартістю
планування витрат
вартість проекту
бюджетування проекту
людські ресурси
ризик
network planning of projects
calendar planning of projects
cost management
cost planning
project cost
project budgeting
human resources
risk
сетевое планирование проектов
календарное планирование проектов
управления стоимостью
планирование затрат
стоимость проекта
бюджетирования проекта
человеческие ресурсы
риск
Issue Date: 24-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Проектний консалтинг» є теоретичною та практичною сукупністю знань і вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі економічних наук. Займає професійно-орієнтоване місце у підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Проектний консалтинг» до здобуття навичок професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Проектний консалтинг» забезпечує інтеграцію попередньо набутих студентами знань і вмінь та становить основу економічного профілю в підготовці фахівців в сфері економіки підприємства. Метою викладання дисципліни є – здобуття здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальних знань та вмінь з основ управління проектами для формування навичок з дослідження та розв’язання економічних проблем в конкурентних умовах, обґрунтовування прийняття рішень щодо проектів, доцільності їх впровадження.
Учебная дисциплина «Проектный консалтинг» является теоретической и практической совокупностью знаний и умений, формируют профессиональный профиль специалиста в области экономических наук. Занимает профессионально-ориентированное место в подготовке бакалавров по образовательно-профессиональной программе «Проектный консалтинг» к получению навыков профессиональной деятельности. Учебная дисциплина «Проектный консалтинг» обеспечивает интеграцию предварительно приобретенных студентами знаний и умений и составляет основу экономического профиля в подготовке специалистов в сфере экономики предприятия. Целью преподавания дисциплины является - получение соискателями высшего образования второго (магистерского) уровня специальных знаний и умений по основам управления проектами для формирования навыков по исследованию и решения экономических проблем в конкурентных условиях, обоснование принятия решений по проектам, целесообразности их внедрения.
The discipline "Project Consulting" is a theoretical and practical set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in the field of economics. Occupies a professionally-oriented place in the preparation of bachelors in the educational-professional program "Project Consulting" to acquire professional skills. The discipline "Project Consulting" provides integration of previously acquired knowledge and skills of students and forms the basis of the economic profile in the training of specialists in the field of enterprise economics. The purpose of teaching the discipline is to provide graduates of the second (master's) level of special knowledge and skills in the basics of project management to develop skills in research and solution of economic problems in competitive conditions, justify decisions about projects, the feasibility of their implementation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49905
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_051_Проектний_консалтинг_2020_051.3_1.6.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Проектний консалтинг»920.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.