Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49870
Title: Management of transcontinental delivery of perishable products
Other Titles: Управління трансконтинентальною доставкою швидкопсувної продукції
Authors: Kompaniiets, D.O.
Компанієць, Д.О.
Keywords: perishable products
classification of perishable products
transportation of perishable products
sea transportation
transcontinental transportation
improving of supply chain
дипломна робота
blockchain system
швидкопсувні продукти
класифікація швидкопсувних продуктів
перевезення швидкопсувних продуктів
морські перевезення
трансконтинентальний транспорт
вдосконалення ланцюга поставок
система блокчейнів
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: Perishable cargo - a special cargo that requires a special temperature, air and temporary conditions, as well as humidity conditions during transportation and storage in order to maintain its condition or suitability for a specific purpose. Transportation of perishable goods a priori assumes that the goods will arrive at the destination in the same quality as they were when loading in the refrigerator. As a result of this, all products, even at the loading stage, are carefully checked. Vegetables, greens, berries and fruits should not have moisture and traces of mold. There should be no mucus on meat carcasses. Particular attention during loading should be given to processed products. They must be calibrated and, if necessary, sealed. Perishable goods must be carefully checked. If such a check is not carried out, then there is a possibility that during transportation the products will corrode corny. Perishable goods are transported by rail, water (river and sea), by road, and to a lesser extent by air. The aim of the thesis is to analyze the transcontinental supply chain of perishable products and develop proposals that lead to an increase in the number of related transportation problems. In accordance with the purpose of the thesis, the following tasks were identified and formed:  Find out what perishable products are, their classification;  Study of the features of the transportation of perishable products, especially by sea;  Study of the features of the supply chain;  The study of various modes of transport for such transportation;  To characterize the importing company "Imperial Holding";  To conduct diagnostics of the financial and production companies of Imperial Holding;  Analyze the logistics system of the enterprise;  Identify the problems the company is facing;  Development of solutions to problems;  Calculate possible improvement in the supply chain;  Determine the consequences of introducing a blockchain system in the organization of logistics processes in the company "Imperial Holding".
Швидкопсувний вантаж - спеціальний вантаж, який вимагає особливої ​​температури, повітря та тимчасових умов, а також умов вологості під час транспортування та зберігання з метою підтримання свого стану або придатності для певного призначення. Транспортування швидкопсувних вантажів апріорі передбачає, що вантажі прибудуть до місця призначення в тій самій якості, що і при завантаженні в холодильник. В результаті цього вся продукція, навіть на етапі завантаження, ретельно перевіряється. Овочі, зелень, ягоди та фрукти не повинні мати вологи та слідів цвілі. На м’ясних тушках не повинно бути слизу. Особливу увагу під час завантаження слід приділяти продуктам, що переробляються. Вони повинні бути відкалібровані та, при необхідності, герметизовані. Швидкопсувні товари повинні бути ретельно перевірені. Якщо така перевірка не проводиться, то існує ймовірність того, що під час транспортування продукція роз’їдає мозолі. Швидкопсувні вантажі перевозяться залізничним, водним (річковим та морським), автомобільним транспортом та меншою мірою повітряним транспортом. Метою дипломної роботи є аналіз трансконтинентального ланцюга поставок швидкопсувних продуктів та розробка пропозицій, що призводять до збільшення кількості супутніх проблем транспортування. Відповідно до мети дипломної роботи було визначено та сформовано такі завдання: З’ясувати, що таке швидкопсувні продукти, їх класифікація;  Вивчення особливостей транспортування швидкопсувних продуктів, особливо морським; Вивчення особливостей ланцюга поставок; Вивчення різних видів транспорту для таких перевезень;  Охарактеризувати імпортну компанію "Імперіал Холдинг"; Провести діагностику фінансових та виробничих компаній Імперіал Холдингу;  проаналізувати логістичну систему підприємства;  Визначити проблеми, з якими стикається компанія;  Розробка рішень проблем; Розрахувати можливе вдосконалення ланцюга поставок;  Визначити наслідки впровадження системи блокчейн в організації логістичних процесів у компанії «Імперіал Холдинг».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст.викладач Молчанова К.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49870
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_Компаниец_2020_10.06.pdfДипломна робота3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.