Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49755
Title: Pragma-communicative aspects of the Boris Johnsons` first speech as a Prime Minister (July 24, 2019)
Other Titles: Прагма-комунікативні аспекти першої промови Бориса Джонсона у якості Прем'єр-міністра (24 липня 2019 р.)
Authors: Гуменюк, Наталія Григорівна
Humeniuk, Natalia Hryhorivna
Keywords: manipulative technique
argumentative technique
confronting technique
cooperative technique
storytelling
calling to act technique
маніпулятивна техніка
аргументивна техніка
конфронтивна техніка
кооперативна техніка
сторітелінг
техніка заклику до дії
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика", Ужгородський національний університет
Citation: Humeniuk N.H. Pragma-communicative aspects of the Boris Johnsons` first speech as a Prime Minister (July 24, 2019) /N.H. Humeniuk// Закарпатські філологічні студії. Випуск 12. Ужгородський національний університет. - Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 68-74
Abstract: The following work is devoted to the problem of the using techniques within the Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK, 07.24.19 to realize his speaker’s purposes. The given investigation is fulfilled with the help of several methods: method of simple calculation, discourse analysis method, method of immediate constituents, pure sampling and comparative method. The Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK is defined in the investigation as the political institutional discourse. It is assumed that Boris Johnsons uses different techniques of addressee influence with the orientation to the diverse audience. It is stressed that the technique choice greatly depends on the type of addressee: immediate communicator or potential communicator. The results of given research state that Boris Johnsons uses manipulative, argumentative, confronting, cooperative, storytelling as part of manipulative and calling to act techniques. It is pointed out that argumentative technique is realized in Boris Johnsons’ speech through the usage of the argumentative blocks of information appealing to real facts, universal and national values, as well as the usage of parallel constructions and emphatic sentences. The manipulative technique is stated to be realized with the help of deictic field manipulative mechanisms. The storytelling is defined as part of manipulative technique with its separation into heroes and enemies. The confronting technique within the first Boris Johnsons’ speech as a Prime Minister of the UK is assumed to be slight confrontation with some warning to the opponents of Brexit. The calling to act technique is realized through the series of appeals to act determined within the given investigation as the inner whole nation appeal to act, to change the life for better. It is stated that Boris Johnsons’ speech is also oriented to the people living and working in the UK, so it is normal he uses cooperative technique to influence them All the techniques within the first Boris Johnsons’ speech as a Prime Minister of the UK are known to be tactic acts of the strategic plans to influence audience. The results of given investigation presupposes perspective researches of the given techniques in details, as well as stylistic approach to the given material.
Подана робота присвячена розгляду використаних технік у першій промові Бориса Джонсона у якості Прем’єр міністра Об’єднаного Королівства від 24.07.19. із метою реалізувати свої цілі як промовця. Подане дослідження виконане з використанням певних методів: методу простого підрахунку даних, методу дискурного аналізу, методу безпосередніх даних, методу суцільної вибірки та порівняльного методу. У межах проведеного дослідження перша промова Бориса Джонсона у якості Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства визначається як політичний інституційний дискурс. Передбачено, що Борис Джонсон використовує різні техніки впливу на адресата з орієнтацією на різноманітну аудиторію. Підкреслено, що вибір техніки впливу значною мірою залежить від типу адресата: безпосередній чи потенційний комунікатор. Результати поданого дослідження стверджують, що Борис Джонсон використовує маніпулятивну, аргументативну, конфронтивну, кооперативну види технік, сторітелінг як частину маніпулятивної техніки та техніку заклику до дії. Зазначено, що аргументативна техніка реалізується за рахунок використання аргументативних блоків інформації, апеляції до реальних фактів, до універсальних та національних цінностей, а також за рахунок використання паралельних конструкцій та емфатичних речень. Стверджується, що маніпулятивна техніка реалізована за рахунок використання маніпулятивних механізмів із дейктичними полями. Сторітелінг визначено як частину маніпулятивної техніки з розподілом на героїв та ворогів. Конфронтивна техніка в межах першої промови Бориса Джонсона у якості Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства визначається як незначна конфронтація з застереженням опонентів Брекзіту. Техніка заклику до дії реалізована за рахунок використання серії закликів до дії, яка в межах проведеного дослідження визначається як внутрішній, загальнонаціональний заклик до дій, до зміни життя на краще. Стверджено, що промова Бориса Джонсона також орієнтована на людей, які живуть та працюють в Об’єднаному Королівстві, тому є нормою те, що промовець використовує кооперативну техніку впливу на них. Відомо, що всі ці техніки, використанні в першій промові Бориса Джонсона у якості Прем’єр міністра Об’єднаного Королівства, є тактичними діями його певного стратегічного плану вплинути на аудиторію. Результати поданого дослідження передбачають подальший детальний розгляд даних технік, а також стилістичний підхід до поданого матеріалу.
Description: References: 1. Гуменюк Н.Г. Дейктические маркеры как фактор влияющий на реализацию категории оценки (на материале англоязычной прессы и рекламы): дисс. …канд. филол. наук : 10.03.04. Kиев, 1996. 167 с. 2. Гуменюк Н.Г. Англомовний дискурс П. Порошенка: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до Конгресу США від 23.12.15). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ». Київ : Кафедра. С. 35–37. 3. Гуменюк Н.Г. Політичний дискурс Б. Обами: синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі звернення до нації з питань Сирії, від 10.09.12). Мови професійної комуніукації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 2014р., НТУУ “КПІ”. Київ : Кафедра, 2014 р. С. 37–39. 4. Петлюрченко Н.В. Харизматика: мовна особистість, її дискурс: монографія. Одеса, 2009. 464 с. 5. Почепцов Г.Г. Від facebookу до гламуру до Wikileaks: медіакомунікації: монографія. Київ: Спадщина, 2014. 464 с. 6. Славова Л.Л. Мовна особистість політика : когнітивно-дискурсивний аспект: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 358 с. 7. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с. 8. Slavova L.L. Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse. Cognition, Communication, Discourse. 2015. № 11. Р. 109–122
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49755
ISSN: 2663-4880
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2019.12.13
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pragma-communicative aspectsBorisJonsons`24072019.pdf271.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.