Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48961
Title: Методи і засіб оцінювання зрілості програмних продуктів
Other Titles: Методы и средство оценивания зрелости программных продуктов
Methods and tool for evaluation the maturity of software products
Authors: Гріненко, Сергій Анатолійович
Гриненко, Сергей Анатолиевич
Grinenko, Serhii Anatoliyovych
Keywords: зрілість програмного продукту
управління зрілістю програмного продукту
оцінювання зрілості програмного продукту
зрелость программного продукта
управление зрелостью программного продукта
оценка зрелости программного продукта
Issue Date: 30-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гріненко С.А. Методи та засіб оцінювання зрілості програмних продуктів: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 01.05.03. - Київ, 2021. - 137 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці методів і засобу оцінки зрілості програмних продуктів. У роботі обґрунтовано необхідність оцінювання зрілості при створенні програмного продукту. Для оцінювання зрілості програмних продуктів в процесі його розробки створено методи, які ґрунтується на автоматизованій багатокритеріальній оцінці зрілості. Застосування методів дозволяє ґрунтовно управляти зрілістю програмних продуктів з урахуванням ресурсів розробки. Розроблено математичні моделі оцінки та забезпечення зрілості програмних продуктів. Модель оцінки зрілості використання є трирівневою і ґрунтується на методиці оцінки кожного рівня даної моделі. Для дослідження програмних продуктів на зрілість була розроблена класифікація властивостей, які досліджуються відповідними методами, а також розроблені та реалізовані оригінальні алгоритми для виконання аналізу властивостей. На основі запропонованих моделей та методів створено програмну систему, яка підтримує вирішення задачі оцінювання зрілості програмних продуктів, ґрунтуючись на автоматизованій оцінці з врахуванням критеріїв та метрик програмних продуктів.
Диссертационная работа посвящена разработке методов и средства оценки зрелости программных продуктов. В работе обоснована необходимость оценки зрелости при создании программного продукта. Для оценки зрелости программных продуктов в процессе его разработки созданы методы, которые основывается на автоматизированной многокритериальной оценке зрелости. Применение методов позволяет основательно управлять зрелостью программных продуктов с учетом ресурсов разработки. Разработаны математические модели оценки и обеспечения зрелости программных продуктов. Модель оценки зрелости использования является трехуровневой и основывается на методике оценки каждого уровня данной модели. Для исследования программных продуктов на зрелость была разработана классификация свойств, которые исследуются соответствующими методами, а также разработаны и реализованы оригинальные алгоритмы для выполнения анализа свойств. На основе предложенных моделей и методов создано программную систему, которая поддерживает решения задачи оценки зрелости программных продуктов, основываясь на автоматизированной оценке с учетом критериев и метрик программных продуктов.
The dissertation is devoted to the development of methods and tools for assessing the maturity of software products. The paper substantiates the need to assess maturity when creating a software product. To assess the maturity of software products in the development process, methods have been created that are based on an automated multi-criteria assessment of maturity. The use of methods allows you to thoroughly manage the maturity of software products, taking into account development resources. Mathematical models for assessing and ensuring the maturity of software products have been developed. The use maturity assessment model is three-tier and is based on the assessment methodology for each level of the model. To study software products for maturity, a classification of properties was developed, which are investigated by appropriate methods, and original algorithms were developed and implemented to perform property analysis. On the basis of the proposed models and methods, a software system has been created that supports solutions to the problem of assessing the maturity of software products, based on an automated assessment taking into account the criteria and metrics of software products.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48961
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.pdfДисертація3.01 MBAdobe PDFView/Open
aref.pdfАвтореферат641.89 kBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК_Яковина.pdfВідгук опонента402.04 kBAdobe PDFView/Open
Відгук_Яцишин В.В..pdfВідгук опонента1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.