Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48933
Title: Метод кодування для підвищення бітової швидкості динамічного відеоресурсу в інформаційних системах
Other Titles: Метод кодирования для повышения битовой скорости динамического видеоресурса в информационных системах
Method for increasing encoding bit rate of dynamic video resource in information and telecommunication systems
Authors: Пархоменко, Максим Вікторович
Пархоменко, Максим Викторович
Parkhomenko, Maksim Viktorovych
Keywords: динамічний відеоресурс
інформаційна швидкість
ослідовність передбачених кадрів
структурно-комбінаторна надмірність
диференційовано-спектральний опис
фрейм-сплайнові тензори
сукупність позиційних координат
змішаний мультіадичний простір
динамический видеоресурс
информационная скорость
последвательность предсказанных кадров
структурнокомбинаторная избыточность
дифференциально-спектральное описание
фрейм сплайновый тензор
совокупность позиционных координат
смешанное мультиадическое пространство
dynamic video resource
information speed
predicted frames sequence
structural-combinatorial redundancy
differential-spectral description
frame spline tensor
a set of positional coordinates
mixed multiadic space
Issue Date: 28-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пархоменко М.В. Метод кодування для підвищення бітової швидкості динамічного відеоресурсу в інформаційних системах: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 05.12.02. Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 189 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна задача щодо підвищення бітової швидкості динамічного відеоресурсу в інформаційно-телекомунікаційних системах в процесі управління об’єктами критичної інфраструктури. Виявлено проблемні недоліки існуючих концепцій побудови стандартизованих ІТОДВ. Проведено обґрунтування того, що для удосконалення ІТОДВ пропонується використовувати технологічний підхід, який базується на обробці послідовності кадрів ДВІР з використанням структурнокомбінаторного підходу, який враховує наявність значної кількості відповідної міжкадрової надмірності. Надаються основні складові побудови моделі оцінки інформативності структурно-комбінаторного представлення сукупностей позиційних координат фрейм-сплайнових тензорів послідовності передбачених кадрів в мультіадичному базисі. Викладається розробка методу динамічного кодування декомпонованих позиційних координат фреймсплайнового тензору послідовності В-Р кадрів на основі двополюсного змішаного мільтіадичного кодування в напрямку їх фреймів з врахуванням: виявлення структурних обмежень одночасного за двома напрямками відносно границь динамічних діапазонів. Надаються основні етапи створення технологічної концепції інтегрування методів обробки В-Р кадрів в інформаційну технологію обробки та передачі динамічних відео ресурсів.
В диссертационной работе решена актуальная научно прикладная задача относительно повышения битовой скорости динамического видеоресурса в информационно-телекоммуникационных системах в процессе управления объектами критической инфраструктуры. Обоснованна важность применения концепции дистанционного видеоинформационного обеспечения с использованием стационарных и мобильных технологических платформ для систем управления объектами критической инфраструктуры. Показано, что в процессе информационного обеспечения систем управления объектами КИФ возникает противоречие между с одной стороны требованиями относительно качества предоставления динамических видеосервисов в дистанционном режиме, а с другой стороны ограниченными пропускными способностями современных беспроводных ИТКС. Обнаружены проблемные недостатки существующих концепций построения стандартизированных ИТОДВ. Проведено обоснование того, что для усовершенствования ИТОДВ предлагается использовать технологический подход, который базируется на обработке последовательности кадров ДВИР с использованием структурно-комбинаторного подхода, который учитывает наличие значительного количества соответствующей межкадровой избыточности. Утверждает необходимость представления последовательности предсказанных кадров в виде совокупности фрейм-сплайновых тензоров, которые состоят из динамической последовательности совокупности параметров структурных сплайнов спектрально-дифференцированных блоков. Изложены основные этапы создания структурно-комбинаторного подхода для кодирования динамической последовательности предсказанных кадров на основе представления совокупности позиционных координат фрейм-сплайновых тензоров в мультиадическом базисном пространстве. Предоставляются основные составляющие построения модели оценки информативности структурно-комбинаторного представления совокупности позиционных координат фрейм-сплайнових тензоров последовательности предсказанных кадров в мультиадическом базисе. Излагается разработка метода динамического кодирования декомпозиционных позиционных координат фрейм-сплайнового тензора последовательности В-Р кадров на основе двухполюсного смешанного мильтиадического кодирования в направлении их фреймов с учетом: выявление структурных ограничений одновременного по двум направлениям относительно границ динамических диапазонов. Предоставляются основные этапы создания технологической концепции интегрирования методов обработки В-Р кадров в информационную технологию обработки и передачи динамических видеоресурсов.
The importance of applying the concept of remote video information support using stationary and mobile technological platforms for the management systems of critical infrastructure objects is substantiated. It is shown that in the process of information provision of objects management systems KIF There is a contradiction between the following requirements for the quality of provision of dynamic video service in distance mode, and on the other hand, limited throughput capabilities of modern wireless ICS. The necessity of representing the sequence of predicted frames in the form of aggregates of frames-spline tensors, consisting of a dynamic sequence of aggregates of the parameters of structural splines of spectral-differentiated blocks, is argued. The main stages of creation of a structural-combinator approach for encoding the dynamic sequence of predicted personnel are described on the basis of representation of aggregates of positional coordinates of frame-plot tensors in multi layer base space. The main components of the construction of the model assessment of the structural-combinatorial representation of the positions of positional coordinates of the frame-plot of the sequence of predicted personnel in a multi layer space are provided. The development of the method of dynamic coding of decomposed positional coordinates of the glovial tensor of the sequence is described В-Р frames based on a two-pole mixed milthy encoding in the direction of their frames, taking into account: the detection of structural constraints simultaneously in two directions relative to the boundaries of dynamic ranges. The main stages of creation of the technological conception of integration of processing methods are taught В-P frames in information technology processing and transferring dynamic video resources.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48933
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Пархоменко НАУ.pdfАвтореферат316.55 kBAdobe PDFView/Open
dis_ Пархоменко.pdfДисертація4.34 MBAdobe PDFView/Open
відгук.pdfВідгук опонента11.12 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Пархоменко.pdfВідгук опонента1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.