Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48920
Название: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Математика для економістів і теорія ймовірностей та матстатистика"
Другие названия: Primary-methodical complex of discipline "Mathematics for economists and theories of imovirnosti and mathstatistics"
Авторы: Шевченко, Ірина Вікторівна
Shevchenko, Iryna
Ключевые слова: математика
економіка
теорія ймовірностей
математична статистика
mathematics
probability theory
economy
mathematical statistics
Дата публикации: мар-2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Навчальна дисципліна "Математика для економістів і теорія ймовірностей та матстатистика" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що необхідні для опанування переважної більшості дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами основними математичними поняттями та методами, необхідними для застосування теоретичного матеріалу при моделюванні й розв'язуванні прикладних задач. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути компетентностей, серед яких є здатність навчатися та бути сучасно навченим; здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення; здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків тощо
The discipline "Mathematics for Economists and Probability Theory and Mathematics" is the theoretical basis of the set of knowledge and skills necessary to master the vast majority of disciplines of professional and practical training.The purpose of teaching the discipline is for students to master the basic mathematical concepts and methods necessary for the application of theoretical material in modeling and solving applied problems. As a result of studying this discipline, the student must acquire competencies, among which is the ability to learn and be modernly trained; ability to use modern information and communication technologies, general and special purpose software packages; ability to conduct research on economic phenomena and processes in the international sphere, taking into account causal and spatio-temporal relationships, etc.
Описание: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10 липня 2019 р., №088/роз від 16 жовтня 2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48920
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри Вищої математики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
МЕта ТЙ і МС.pdfРобоча програма363.92 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.