Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48886
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Друга іноземна мова "(німецька) спеціальності 292
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Второй иностранный язык " (немецкий) специальности 292
Educational and methodical complex of the discipline "Second foreign language " (German) for major 292
Автори: Зачепа, Ірина Миколаївна
Ключові слова: модульні завдання
робоча навчальна програма
домашні завдання
завдання поточного конролю
практичні заняття
самостійна робота студентів
module tasks
homework tasks
модульные задания
задания поточного контроля
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" складається з компонентів, які репрезентують засвоєння німецької мови здобувачами вищої освіти спеціальності "Міжнародні економічні відносини". Метою викладання дисципліни є розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, необхідних для реалізації іншомовного спілкування у сфері підготовки за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини», « Міжнародний бізнес». Завданням вивчення зазначеної навчальної дисципліни є оволодіння на рівні B1 лінгвістичними, соціолінгвістичними та прагматичними компетенціями, пов’язаними з рецептивними (аудіювання, читання) та продуктивними (говоріння, письмо) видами мовленнєвої діяльності на матеріалі передбаченої програмою тематики.
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Второй иностранный язык "(немецкий) состоит из компонентов, которые представляют усвоения немецкого языка соискателями высшего образования специальности "Международные отношения". Целью преподавания дисциплины является развитие коммуникативных речевых компетенций, необходимых для реализации иноязычного общения в сфере подготовки по образовательно-профессиональной программе «Международный бизнес». Задачей изучения указанной учебной дисциплины является овладение на уровне B1 лингвистическими, социолингвистический и прагматичными компетенциями, связанными с рецептивными (аудирование, чтение) и продуктивными (говорение, письмо) видами речевой деятельности на материале предусмотренной программой тематики.
The educational and methodical complex of the subject "Second foreign language of the major" consists of components that represent the mastering of German language by students majoring in "International Economic Relations". The purpose of teaching the subject is the development of communicative speech competencies that are necessary for the implementation of foreign language communication in the field of training in the educational and professional program "International Business". The task of studying this subject is to master it at the B1 level including linguistic, sociolinguistic and pragmatic competencies related to receptive (listening, reading) and productive (speaking, writing) types of speech activity using the learning materials provided by the program.
Опис: Робочу програму навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» розроблено на основі освітньої програми та навчальних планів No НБ-17-292-1/19, No НБ-17- 292-2/19 та No НБ-17-292з/19 (ЗФН) підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» та відповідних нормативних документів.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48886
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.