Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48872
Title: Stylistic aspect of the Queen Elizabeth II coronavirus discourse (04.05.2020)
Other Titles: Стилістичний аспект дискурсу королеви Єлізавети ІІ з проблем коронавірусу (05.04.2020)
Authors: Humeniuk, Natalia Hryhorivna
Гуменюк, Наталія Григорівна
Keywords: stylistic devices
expressive means
foregrounding of information
the Queen Elizabeth II coronavirus discourse
argumentative discourse
стилістичні засоби
виразні засоби
висування інформації
дискурс королеви Єлізавети ІІ з проблем коронавірусу
аргументивний дискурс
Issue Date: 2020
Publisher: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Citation: Humeniuk N.H. Stylistic aspect of the Queen Elizabeth II coronavirus discourse (04.05.2020) / N.H. Humeniuk // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - Том 31 (70). - Ч.2. - № 4. - Видавничий дім "Гельветика", 2020. - С.52-56.
Abstract: The following work deals with the investigation of the Expressive means and Stylistic devices used by Queen Elizabeth II within Her coronavirus discourse on Sunday, the fifth of April, 2020. It is pointed out that Her Majesty coronavirus discourse, as Queen Elizabeth II special speech, is created with the purpose to support the people at the challenging time of coronavirus, to calm them down, to explain the situation and to direct them to be strong, patient and supportive to each other, to be united as a nation to overcome the problems of the coronavirus disease. It is stated that Her Majesty coronavirus discourse is an argumentative discourse with the main pragmatic purpose to convince the interlocutor (the inhabitants of the UK and Commonwealth realm) in the correctness of the addressor’s view point and actions, in the necessity to act in the way proposed by the addressor of information (Queen Elizabeth II). It is underlined that achievement of the pragmatic purposes of the Queen Elizabeth II coronavirus discourse is possible with the help of the Expressive means and Stylistic devices usage. It is stressed that a certain system of the interrelated Expressive means and Stylistic devices in the form of epithets, parcellation, parallel constructions, detachments, enumerations, climax, anticli max, repetitions, intensifiers, degrees of comparison of Adjectives, inversion is used to provoke address ee’s attention to the ideas given in Her Majesty coronavirus discourse by appealing to the feelings and emotions of addressee, by foregrounding of the information important for addressor – Queen Eliz abeth II. It is pointed out that the system of the interrelated Expressive means and Stylistic devices used by Queen Elisabeth II forms Her Majesty individual style of their usage. It is underlined that it is perspective to investigate Queen Elisabeth II individual style of the Expressive means and Stylistic devices usage, dealing with a certain number of Her speeches, with a certain number of Her discourses, as well as to make Her Majesty discourse portrait with regard to Her thesaurus, pragmaticon, lexicon.
Ця робота присвячена дослідженню виразних засобів і стилістичних прийомів, використаних королевою Єлизаветою II в межах її дискурсу про коронавірус у неділю, п’ятого квітня 2020 року. Вказується, що дискурс Її Величності з проблем коронавірусу як спеціальна промова королеви Єлизавети II створений з метою підтримати людей у складний час, заспокоїти їх, пояснити ситуацію та спрямувати на те, щоб вони були сильними, терплячими та підтримувати один одного, були єдиними як нація для подолання проблем коронавірусної хвороби. Зазначається, що дискурс Її Величності з проблем коронавірусу – це аргументивний дискурс з основною прагматичною метою переконати співрозмовника (мешканців Великобританії та Співдружності) у правильності точки зору та дій адресанта, у необхідності діяти так, як запропоновано адресантом інформації (королевою Єлизаветою II). Підкреслюється, що досягнення прагматичних цілей дискурсу Королеви Єлизавети II з проблем коронавірусу можливе за допомогою використання виразних засобів і стилістичних прийомів. Використовується певна система взаємопов’язаних виразних засобів і стилістичних прийомів у вигляді епітетів, парцеляції, паралельних конструкцій, відокремлень, переліків, клімаксу, антиклімаксу, повторень, підсилювачів, ступенів порівняння прикметників, інверсії з метою викликати увагу адресата до ідей, які піднімаються у дискурсі Її Величності з проблем коронавірусу, апелюючи до почуттів та емоцій адресата, висуваючи на перший план інформацію, важливу для адресата. Вказується, що система взаємопов’язаних виразних засобів і стилістичних прийомів, які використовуються королевою Єлизаветою II, формує індивідуальний стиль Її Величності з їхнього використання. Підкреслюється, що перспективою є дослідження індивідуального стилю Її Величності з використанням виразних засобів і стилістичних прийомів з її виступів, а також створення дискурс-портрету Її Величності з огляду на її тезаурус, прагматикон, лексикон.
Description: References: 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). Л. : Просвещение, 1981. 295 с. 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. Львів : Світ, 2003. 432 с. 3. Бєлова А. Лінгвістичні аспекти аргументації (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. докт. філол наук: 10.02.04. Київський університет імені Тараса Шевченка. К., 1998. 287 с. 4. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М. : Либpoком, 2010. 336 с. 5. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мов : підручник за ред. Л. І. Мацько. К. : Вища школа, 2003. 462 с. 6. Мороховский А. Н., Воробьёва О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского язык. Киев : Высшая школа, 1984. 241 с. 7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. 3-тє вид., перероб. і доповн. Тернопіль : Навчальна книга, Богдан, 2000. 248 с. 8. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., испр. М. : Астрель, 2003. 221 [3] с. (на англ. яз.). 9. Humeniuk N. H. Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a Prime Minister, 07.04.19. Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics). № 12, 2019. P. 39–42. 10. Humeniuk N. H. Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponents tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.19. Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers, ed. M. Pantyuk, A. Dushnyi, I. Zymomrya. Drohobych : Publishing House „Helvetica”, 2020. Iss. 30. Vol. 2. P. 136–142. 11. Humeniuk N. H. Stylistic aspect of the Boris Johnsons realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse (09.04.2019). Scientific Notes of the Taurida V. I. Vernadsky National University. Series: Philology. Social Communications. Vol. 31 (70). № 2. Publishing House „Helvetica”, 2020. P. 73–79. 12. Ryan M. Coronavirus: the four other times the Queen has addressed the nation. BBC News. 5 April, 2020. URL: https://www.bbc.com/news/uk-52173825. 13. The Queen’s coronavirus speech transcript: “We will succeed and better days will come”. The Telegraph, 5 April, 2020. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/05/queens-coronavirus-speech-full-will-succeed better-days-will
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48872
DOI: 10.32838/2663-6069/2020.4-2/09
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QueenElizabeth II04.05.2020Humenuk.pdfстаття304.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.