Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКузьо, Ігор Володимирович-
dc.contributor.authorKuzio, Ihor Volodymyrovych-
dc.contributor.authorГурський, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorGursky, Volodymyr Mykolaiovych-
dc.contributor.authorСорокіна, Тетяна Миколаївна-
dc.contributor.authorSorokina, Tetiana Mykolaivna-
dc.contributor.authorНоско, Павло Леонідович-
dc.contributor.authorNosko, Pavlo Leonidovych-
dc.contributor.authorБашта, Олександр Васильович-
dc.contributor.authorBashta, Oleksandr Vasylovych-
dc.date.accessioned2021-03-23T11:27:50Z-
dc.date.available2021-03-23T11:27:50Z-
dc.date.issued2021-02-
dc.identifier.citationКузьо І. В., Гурський В. М., Сорокіна Т. М., Носко П.Л., Башта О.В. Визначення втрат потужності на тертя кочення в опорних вузлах обертових агрегатів неперервної дії / І. В.Кузьо та ін. // Проблеми тертя та зношування, - К., 2021. - Вип. № 1 (90) – С. 55-65.uk_UA
dc.identifier.issn0370-2197-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48841-
dc.description.abstractУ загальному випадку втрати на тертя кочення і ковзання в опорних вузлах можуть досягати 30% сумарної потужності приводу, яка може становити і більше. Також мають місце інші механічні втрати на тертя кочення та ковзання, зокрема в зубчастому зачепленні приводу обертання агрегату. В статті представлено результати експериментальних досліджень процесу тертя кочення двох циліндричних роликів на дослідному стенді, що моделює роботу опорного вузла обертового агрегату. В основі розроблення експериментального стенду закладено три критерії подібності (геометричної, кінематичної і динамічної) до діючого обладнання. Стенд виконано із геометричним масштабом пари кочення M. Навантаження в контакті визначали за умови рівності контактних тисків, що виникають між бандажем і роликом на натурному обладнанні і досліджуваними роликами на експериментальному стенді. Отримано визначальні силові і кінематичні характеристики дослідної моделі. Визначено момент тертя кочення залежно від колової швидкості кочення та радіального навантаження на пару кочення. На основі експериментально отриманих результатів значення коефіцієнту тертя кочення сталевих роликів рекомендовано значення його меж. Визначено, що значення коефіцієнту тертя кочення може коливатися внаслідок зміни швидкості кочення в певних межах, а далі зростати з подальшим збільшенням швидкості. Встановлено закономірності зміни коефіцієнтів тертя кочення від швидкості кочення та радіального навантаження за різних значень контактних тисків, що відповідають реальним значенням в опорних вузлах промислових обертових печей. На підставі цього визначено втрати потужності на тертя кочення в опорних вузлах великогабаритних обертових агрегатів, неперервної дії, зокрема барабанних сушарок, грохотів, тощо виходячи із рекомендованих за результатами експериментальних досліджень значень коефіцієнту тертя кочення.uk_UA
dc.description.abstractIn the General case, the losses due to rolling and sliding friction in the support units can reach up to 30% of the total drive power, which can be P = 1000-2000 kW and more. There are also other mechanical losses due to rolling and sliding friction, in particular in the gearing of the unit rotation. The article presents the results of experimental studies of the rolling friction process of two cylindrical rollers on the experimental stand, which simulates the rotate assembly support unit operation. The development of the experimental stand is based on three criteria of similarity (geometric, kinematic and dynamic) to the existing equipment. The stand is made with a geometric scale of rolling pair M 1:10. The load in the contact was determined under the condition of equality of contact pressures arising between the bandage and the roller on the full-scale equipment and the investigated rollers on the experimental stand. The defining force and kinematic characteristics of the experimental model are obtained. The moment of rolling friction is determined depending on the circular rolling speed and radial load on the rolling pair. The value of the steel rollers rolling friction coefficient limits is recommended based on they experimentally obtained results. It is determined that the value of the rolling friction coefficient can fluctuate due to changes in rolling speed within certain limits, and then increase with further increase in speed. The rolling frictional coefficients regularities of changes from the rolling speed and the contact pressures radial load, which are corresponding with the real values in basic support units of industrial rotate kilns, are established. Based on this, the loss of power due to rolling friction in the support units of large rotating units, continuous operation, in particular drum dryers, screens, etc. is determined based on the recommended values of the rolling friction coefficient.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectтертя коченняuk_UA
dc.subjectrolling frictionuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт тертя коченняuk_UA
dc.subjectrolling frictional coefficientuk_UA
dc.subjectобертовий агрегатuk_UA
dc.subjectrotational assemblyuk_UA
dc.subjectконтактний тискuk_UA
dc.subjectcontact pressureuk_UA
dc.subjectопорний вузолuk_UA
dc.subjectsupport unituk_UA
dc.titleВизначення втрат потужності на тертя кочення в опорних вузлах обертових агрегатів неперервної діїuk_UA
dc.title.alternativeRolling friction power losses test in highly loaded supports units of continuous action assembliesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc621.8.031.6uk_UA
dc.identifier.doi10.18372/0370-2197.1(90).15248-
Appears in Collections:Наукові статті кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_ПТЗ_1-90_Кузьо_Гурський.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.