Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48612
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фахова виробнича практика"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Профессиональная производственная практика"
Educational and methodical complex of the discipline "Professional production practice"
Authors: Козаревич, Вікторія Олександрівна
Бурцева, Наталія Вікторівна
Kozarevych, Viktoriia
Burtseva, Nataliia
Keywords: навчально-методичний комплекс
educational and methodical complex
навчання
процес
обучение
learning
process
кваліфікаційна
робота
qualification
work
підготовка
розробка
наносистемна
техніка
електроніка
пристрій
приладобудування
preparation
development
nanosystem
technology
electronics
устройство
device
приборостроение
instrumentation
Issue Date: 11-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Фахова виробнича практика с складовою частиною основної освітньої програми вищої професійної освіти i являє собою одну з форм організації навчального процесу, яка полягає в професійно-практичній підготовці здобувачів вищої освіти. Практика проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи i завершує формування здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр». Практика має бути узгоджена з темою кваліфікаційної роботи. Навчання за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньо-професійної програми «Фізична та біомедична електроніка» передбачає загально-інженерну професійну підготовку з розробки, автоматизованого проектування, дослідження, модернізацїі, технічного обслуговування та експлуатації електронних пристроїв в приладобудуванні на базі мікро- та наносистемної техніки, зокрема електронних систем, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, мікро- та наноелектронних систем формування i обробки біомедичних зображень (комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо), у тому числі особливостей ïx сертифікації. Дає базові знання наукових понять, теорій i методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення пристроїв мікро- та наносистемної техніки; базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів i технічних умов, інструкцій та інших нормативних документів в галузі мікро- та наносистемної техніки; здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкціі обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення ïx енергоефективності; здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування мікро- та наноелектронних систем; знання сучасних автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва; базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення i правил експлуатацїі мікро- та наноелектронного устаткування; знання алгоритмічного, програмного i технічного забезпечення електронних систем на сучасній елементній базі, одержання i обробки сигналів та електронного відображення інформацїі.
Профессиональная производственная практика с составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, которая заключается в профессионально-практической подготовке соискателей высшего образования. Практика проводится перед выполнением квалификационной работы и завершает формирование соискателей высшего образования по образовательным степени «Бакалавр». Практика масс быть согласована с темой квалификационной работы. Обучение по специальности 153 «Микро- и наносистемная техника» образовательно-профессиональной программы «Физическая и биомедицинская электроника» предусматривает в-инженерную профессиональную подготовку по разработке, автоматизированного проектирования, исследования, модернизации, технического обслуживания и эксплуатации электронных устройств в приборостроении на базе микро- и наносистемной техники, в том числе электронных систем, которые создают изображение внутренней структуры объектов исследования, микро- и наноэлектронных систем формирования i обработки биомедицинских изображений (компьютерные и магниторезонансные томографы, цифровые рентгеновские и ультразвуковые комплексы и т.п.), в том числе особенностей ïx сертификации. Дает базовые знания научных понятий, теорий i методов, необходимых для понимания принципов работы и функционального назначения устройств микро- и наносистемнои техники; базовые знания основных нормативно-правовых актов и справочных материалов, действующих стандартов i технических условий, инструкций и других нормативных документов в области микро- и наносистемной техники; способность использовать и внедрять новые технологии, участвовать в модернизации и реконструкции оборудования, устройств, систем и комплексов, в том числе с целью повышения ïx энергоэффективности; способность использовать знания и умения для расчета, исследования, выбора, внедрения, ремонта и проектирования микро- и наноэлектронных систем; знание современных автоматизированных систем технологической подготовки производства; базовые знания технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения i правил эксплуатации микро- и наноэлектронных оборудования; знания алгоритмического, программного i технического обеспечения электронных систем на современной элементной базе, получения i обработки сигналов и электронного отображения информации.
Professional internship with an integral part of the basic educational program of higher professional education is a form of organization of the educational process, which consists in professional and practical training of applicants for higher education. The internship is conducted before the qualification work and completes the formation of applicants for higher education with a bachelor's degree. The practice of the masses to be consistent with the theme of qualifying work. Training in the specialty 153 "Micro- and nanosystem technology" educational and professional program "Physical and biomedical electronics" provides general engineering training in the development, automated design, research, modernization, maintenance and operation of electronic devices in instrumentation based on micro- and nanosystem technology, including electronic systems that create images of the internal structure of objects research, micro- and nanoelectronic systems for the formation and processing of biomedical images (computer and magnetic resonance imaging, digital X-ray and ultrasound systems, etc.), including the features of certification. Provides basic knowledge of scientific concepts, theories and methods necessary for understanding the principles of operation and functional purpose of devices of micro- and nanosystem technology; basic knowledge of basic regulations and reference materials, current standards and specifications, instructions and other regulations in the field of micro- and nanosystem technology; ability to use and implement new technologies, participate in the modernization and reconstruction of equipment, devices, systems and complexes, in particular in order to improve energy efficiency; ability to use knowledge and skills for calculation, research, selection, implementation, repair, and design of micro- and nanoelectronic systems; knowledge of modern automated systems of technological preparation of production; basic knowledge of technical characteristics, design features, purpose and rules of operation of micro- and nanoelectronic equipment; knowledge of algorithmic, software and hardware of electronic systems on a modern element base, reception and processing of signals and electronic display of information.
Description: Спеціальність 153 "Мікро- та наносистемна техніка". Освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48612
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фахова вироб.практика.pdfСпеціальність 153 "Мікро- та наносистемна техніка". Освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.