Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48594
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Автоматизоване проектування в мікро- та наноелектроніці"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Автоматизированное проектирование в микро- и наноэлектронике"
Educational and methodical complex of the discipline "Automated design in micro- and nanoelectronics"
Authors: Мельник, Олександр Степанович
Melnyk, Oleksandr
Keywords: робоча програма
work program
наноелектронні
пристрої
nanoelectronic
devices
устройства
операційний
блок
operating
unit
керування
управление
management
апаратура
apparatus
елементна
база
element
base
мікроконтролер
кристал
microcontroller
crystal
модуль
наносхема
module
nanoschema
компіляція
верифікація
compilation
verification
система
автоматизованого
проектування
computer-aided
design
system
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують основні професійні якості для автоматизованого проектування мікро- та наноелектронних пристроїв. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, які необхідні для використання сучасних систем автоматизованого проектування (САПР) і мови HDLQ при проектуванні цифрової наноелектронної апаратури, яка використовується в електронних приладах, а також для придбання навичок експериментального дослідження цифрових наноелектронних схем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку цифрової наноелектроніки, призначення і принципу дії елементів та вузлів цифрових приладів; задач розробки цифрових приладів різної складності з використанням нової елементної бази наноелектронних схем в різних пристроях із застосуванням САПР; прищеплення навичок проектування наноелектронних пристроїв на ПЛІС.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют основные профессиональные качества для автоматизированного проектирования микро- и наноэлектронных устройств. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний, которые необходимы для использование современных систем автоматизированного проектирования (САПР) и языка HDLQ при проектировании цифровой наноэлектронной аппаратуры, которая используется в электронных приборах, а также для приобретения навыков экспериментального исследования цифровых наноэлектронных схем. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение основных направлений развития цифровой наноэлектроники, назначения и принципа действия элементов и узлов цифровых приборов; задач разработки цифровых устройств различной сложности с использованием новой элементной базы наноэлектронных схем в различных устройствах с применением САПР; привитие навыков проектирования наноэлектронных устройств на ПЛИС.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the main professional qualities for automated design of micro- and nanoelectronic devices. The purpose of teaching the discipline is to form in students the knowledge they need use of modern computer - aided design (CAD) systems and HDLQ language at design of digital nanoelectronic equipment used in electronic devices, as well as to acquire the skills of experimental digital research nanoelectronic circuits. The objectives of the study are: to study the main directions of development of digital nanoelectronics, the purpose and principle of operation of elements and components of digital devices; tasks of development of digital devices of various complexity with use of new element base of nanoelectronic circuits in various devices with application of CAD; instilling skills in designing nanoelectronic devices at FPGA.
Description: Робоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48594
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Автоматизоване_проектування_в_мікро-_та_наноелектроніці.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»5.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.