Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48592
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фізика твердого тіла"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Физика твердого тела"
Educational and methodical complex of the discipline "Solid State Physics"
Authors: Азнакаєв, Емір Ганєєвич
Aznakaiev, Emir
Keywords: робоча програма
work program
квантова
теорія
quantum
theory
електрон
кристал
фізика
енергія
electron
crystal
physics
energy
рух
движение
movement
дефект
гратка
решетка
defect
lattice
надпровідність
сверхпроводимость
superconductivity
магніт
речовина
magnet
вещество
substance
діод
транзистор
diode
transistor
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципу роботи та проектування електронних пристроїв побудованих на принципах фізики твердого тіла, які використовуються в мікро- та наносистемній техніці, а також придбання практичних навичок знаходження фізичних характеристик таких систем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку електронних пристроїв побудованих на принципах фізики твердого тіла, оволодіння знаннями про призначення та принцип дії елементів та вузлів таких електронних пристроїв; оволодіння комплексом знань, які необхідні для плідної участі в творчій науковій роботі шляхом застосування практичних і теоретичних знань, отриманих за час навчання у ВНЗ; висвітлення основних напрямків, закономірностей, змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і керування науковою творчістю та роботою наукових колективів, конкурсного добору наукових проектів; дослідження сучасних теоретичних і експериментальних методів пошуку нових інженерних рішень в електроніці; ознайомлення з основними фізичними принципами функціонування та розробки електронних пристроїв та систем, винахідницької та раціоналізаторської роботи; виявлення творчих задатків та розвиток здібностей студентів, вироблення практичних навичок і умінь виконання наукових досліджень та роботи в наукових колективах.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучение и усвоение цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципа работы и проектирование электронных устройств построенных на принципах физики твердого тела, которые используются в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков нахождения физических характеристик таких систем. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение основных направлений развития электронных устройств построенных на принципах физики твердого тела, овладение знаниями о назначении и принцип действия элементов и узлов таких электронных устройств; овладение комплексом знаний, которые необходимы для плодотворного участия в творческой научной работе путем применения практических и теоретических знаний, полученных за время обучения в ВУЗе; освещение основных направлений, закономерностей, содержания и форм научного творчества, методов планирования, организации и управления научным творчеством и работой научных коллективов, конкурсного отбора научных проектов; исследования современных теоретических и экспериментальных методов поиска новых инженерных решений в электронике; ознакомление с основными физическими принципами функционирования и разработки электронных устройств и систем, изобретательской и рационализаторской работы; выявление творческих задатков и развитие способностей студентов, выработки практических навыков и умений выполнения научных исследований и работы в научных коллективах.
This training discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for study and mastering of a cycle of disciplines on micro- and nanosystemic techniques professional direction. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of forming students' knowledge, which is necessary for understanding the principle work and design of electronic devices based on the principles of solid physics bodies used in micro- and nanosystemic techniques, as well as the acquisition of practical skills of finding the physical characteristics of such systems. The objectives of the study discipline are: to study the main directions of development of electronic devices built on principles of solid state physics, mastery of knowledge about the purpose and principle of action elements and components of such electronic devices; mastering a set of knowledge that is necessary for fruitful participation in creative scientific work by applying practical and theoretical knowledge gained during training in University; coverage of the main directions, patterns, content and forms of scientific creativity, methods of planning, organization and management of scientific creativity and scientific work teams, competitive selection of scientific projects; research of modern theoretical and experimental methods of searching for new ones engineering solutions in electronics; acquaintance with the basic physical principles of functioning and development electronic devices and systems, inventive and innovative work; identification of creative talents and development of students' abilities, development of practical ones skills and abilities to perform research and work in research teams.
Description: Робоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48592
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Фізика_твердого_тіла.pdfРобоча програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка"5.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.