Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48588
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Аналогова і цифрова схемотехніка"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Аналоговая и цифровая схемотехника"
Educational and methodical complex of the discipline "Analog and digital circuitry"
Authors: Сініцин, Рустем Борисович
Бурцева, Наталія Вікторівна
Sinitsyn, Rustem
Burtseva, Nataliia
Keywords: робоча програма
work program
cхемотехніка
підсилювач
сигнал
усилитель
сircuit
signal
amplifier
амплітуда
amplitude
підсилювач потужність
мощность
power
схема
автогенератор
scheme
autogenerator
фільтр
напруга
стабілізатор
інвертор
пристрій
синтез
filter
напряжение
нigh-voltage
stabilizer
устройство
device
synthesis
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципу роботи та проектування аналогових та цифрових електронних пристроїв, які використовуються в мікро- та наносистемної техніці, а також придбання практичних навичок дослідження аналогових і цифрових схем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку аналогової і цифрової схемотехніки, оволодіння знаннями про призначення та принцип дії елементів та вузлів аналогових і цифрових пристроїв; оволодіння методами аналізу та інженерного синтезу типових аналогових електронних систем і пристроїв електроживлення для вирішення прикладних технічних задач; оволодіння методами експериментальних досліджень характеристик і параметрів типових аналогових електронних систем; оволодіння засобами синтезу комбінаційних схем і цифрових автоматів; здобуття навичок експериментального дослідження типових вузлів цифрових пристроїв.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципа работы и проектирование аналоговых и цифровых электронных устройств, используемых в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков исследования аналоговых и цифровых схем. Задачами изучения учебной дисциплины являются: изучение основных направлений развития аналоговой и цифровой схемотехники, овладение знаниями о назначении и принцип действия элементов и узлов аналоговых и цифровых устройств; овладение методами анализа и инженерного синтеза типовых аналоговых электронных систем и устройств электропитания для решения прикладных технических задач; овладение методами экспериментальных исследований характеристик и параметров типовых аналоговых электронных систем; овладение средствами синтеза комбинационных схем и цифровых автоматов; получение навыков экспериментального исследования типовых узлов цифровых устройств.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for the study and mastery of a series of disciplines in micro- and nanosystemic techniques of professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of forming students' knowledge necessary to understand the principle of operation and design of analog and digital electronic devices used in micro- and nanosystem technology, as well as to acquire practical skills of analog and digital circuits. The objectives of the discipline are: study of the main directions of development of analog and digital circuitry, mastering the knowledge about the purpose and principle of operation of elements and components of analog and digital devices; mastering the methods of analysis and engineering synthesis of typical analog electronic systems and power supply devices to solve applied technical problems; mastering the methods of experimental studies of the characteristics and parameters of typical analog electronic systems; mastering the means of synthesis of combinational circuits and digital automata; аcquisition of skills of experimental research of typical units of digital devices.
Description: Робоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48588
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Аналогова_i_цифрова_схемотехнiка.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»6.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.