Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБідний, Микола Семенович-
dc.contributor.authorБурцева, Наталія Вікторівна-
dc.contributor.authorКозаревич, Вікторія Олександрівна-
dc.contributor.authorBidnyi, Mykola-
dc.contributor.authorBurtseva, Nataliia-
dc.contributor.authorKozarevych, Viktoriia-
dc.date.accessioned2021-03-10T11:10:58Z-
dc.date.available2021-03-10T11:10:58Z-
dc.date.issued2021-03-10-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48586-
dc.descriptionРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів алгоритмізації та програмування, які використовуються в мікро- та наносистемної техніці, а також придбання практичних навичок розробки програмних засобів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: побудова математичних моделей і дослідження їх аналітичними методами, розробка алгоритмів, методів, програмного забезпечення, інструментальних засобів за тематикою навчальних дисциплін; розробка і застосування сучасних високопродуктивних обчислювальних технологій; застосування наукомістких математичних і інформаційних технологій і пакетів програм для вирішення прикладних завдань в галузі мікро- та наносистемної техніки, розвиток і використання математичних та інформаційних інструментальних засобів, автоматизованих систем в науковій і практичній діяльності.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов алгоритмизации и программирования, используемых в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков разработки программных средств. Задачами изучения учебной дисциплины являются: построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике учебных дисциплин; разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных технологий; применение наукоемких математических и информационных технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области микро- и наносистемной техники, развитие и использование математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for the study and mastery of a series of disciplines in micro- and nanosystemic techniques of professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of students' knowledge, which are necessary to understand the principles of algorithmization and programming used in micro- and nanosystem technology, as well as to acquire practical skills in software development. The tasks of studying the discipline are: construction of mathematical models and their research by analytical methods, development of algorithms, methods, software, tools on the subject of academic disciplines; development and application of modern high-performance computing technologies; application of knowledge-intensive mathematical and information technologies and software packages for solving applied problems in the field of micro- and nanosystem technology, development and use of mathematical and information tools, automated systems in scientific and practical activities.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectwork programuk_UA
dc.subjectпрограмуванняuk_UA
dc.subjectprogramminguk_UA
dc.subjectавтоматизаціяuk_UA
dc.subjectautomationuk_UA
dc.subjectчислоuk_UA
dc.subjectкодуванняuk_UA
dc.subjectnumberuk_UA
dc.subjectcodinguk_UA
dc.subjectдиз'юнкціяuk_UA
dc.subjectкон'юнкціяuk_UA
dc.subjectзапереченняuk_UA
dc.subjectотрицаниеuk_UA
dc.subjectdisjunctionuk_UA
dc.subjectconjunctionuk_UA
dc.subjectnegationuk_UA
dc.subjectвекторuk_UA
dc.subjectматрицяuk_UA
dc.subjectvectoruk_UA
dc.subjectmatrixuk_UA
dc.subjectграфікuk_UA
dc.subjectscheduleuk_UA
dc.subjectфункціяuk_UA
dc.subjectмасивuk_UA
dc.subjectfunctionuk_UA
dc.subjectarrayuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології в електроніці"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины "Компьютерные технологии в электронике"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Computer technologies in electronics"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Комп'ютернi_технологii_в_електронiцi.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»5.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.