Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48586
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології в електроніці"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Компьютерные технологии в электронике"
Educational and methodical complex of the discipline "Computer technologies in electronics"
Authors: Бідний, Микола Семенович
Бурцева, Наталія Вікторівна
Козаревич, Вікторія Олександрівна
Bidnyi, Mykola
Burtseva, Nataliia
Kozarevych, Viktoriia
Keywords: робоча програма
work program
програмування
programming
автоматизація
automation
число
кодування
number
coding
диз'юнкція
кон'юнкція
заперечення
отрицание
disjunction
conjunction
negation
вектор
матриця
vector
matrix
графік
schedule
функція
масив
function
array
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що направлені на підготовку до вивчення та засвоєння циклу дисциплін з мікро- та наносистемної техніки професійного спрямування. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципів алгоритмізації та програмування, які використовуються в мікро- та наносистемної техніці, а також придбання практичних навичок розробки програмних засобів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: побудова математичних моделей і дослідження їх аналітичними методами, розробка алгоритмів, методів, програмного забезпечення, інструментальних засобів за тематикою навчальних дисциплін; розробка і застосування сучасних високопродуктивних обчислювальних технологій; застосування наукомістких математичних і інформаційних технологій і пакетів програм для вирішення прикладних завдань в галузі мікро- та наносистемної техніки, розвиток і використання математичних та інформаційних інструментальних засобів, автоматизованих систем в науковій і практичній діяльності.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, направленных на подготовку к изучению и усвоению цикла дисциплин по микро- и наносистемной техники профессионального направления. Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий формирования у студентов знаний, которые необходимы для понимания принципов алгоритмизации и программирования, используемых в микро- и наносистемной технике, а также приобретение практических навыков разработки программных средств. Задачами изучения учебной дисциплины являются: построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике учебных дисциплин; разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных технологий; применение наукоемких математических и информационных технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области микро- и наносистемной техники, развитие и использование математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills aimed at preparing for the study and mastery of a series of disciplines in micro- and nanosystemic techniques of professional orientation. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, concepts, methods and technologies of students' knowledge, which are necessary to understand the principles of algorithmization and programming used in micro- and nanosystem technology, as well as to acquire practical skills in software development. The tasks of studying the discipline are: construction of mathematical models and their research by analytical methods, development of algorithms, methods, software, tools on the subject of academic disciplines; development and application of modern high-performance computing technologies; application of knowledge-intensive mathematical and information technologies and software packages for solving applied problems in the field of micro- and nanosystem technology, development and use of mathematical and information tools, automated systems in scientific and practical activities.
Description: Робоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48586
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Комп'ютернi_технологii_в_електронiцi.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»5.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.