Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48127
Title: Український молодіжний сленг
Other Titles: Ukrainian youth slang
Authors: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Добровольська, Людмила Анатоліївна
Яковлєва, Аліна Андріївна
Sibruk, Anastasiia
Dobrovolska, Liudmyla
Yakovlieva, Alina
Keywords: тропи
епітет
метафора
порівняння
термін
аналітичний підхід
tropes
epithets
metaphor
comparison
terms
analytical approach
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сібрук А.В., Добровольська Л.А., Яковлєва А.А. Український молодіжний сленг / А.В.Сібрук, Л.А.Добровольська , А.А.Яковлєва // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. – P. 51-54.
Abstract: Одним із напрямків сучасних досліджень у сфері лінгвістики є розгляд основних особливостей і закономірностей функціонування різних видів і типів текстів у науковій сфері, а також специфіки наукового стилю в результаті взаємодії мовних та позамовних чинників. Характеризуючи тексти за різними ознаками, важливо враховувати на лише ознаки позамовні (сфера людської діяльності у суспільстві, сфера спілкування, функції мови і функції мовлення), а і власне мовні (функціонально стилістичне розшарування засобів мови). Під час підготовки наукового тексту дослідник пам’ятає про його індивідуальність. Це залежить від автора, інтелектуальних здібностей, мовного чуття, досвіду текстотворення. Опрацьовуючи навчально-методичну літературу, студент, як правило, має справу з сухим викладом матеріалу. Тільки окремі дослідники дозволяють собі використовувати тропи у наукових на навчально-наукових текстах.
One of the areas of modern research in the field of linguistics is to consider the main features and patterns of functioning of different types of texts in the scientific field, as well as the specifics of the scientific style as a result of the interaction of linguistic and extralinguistic factors. When characterizing texts on various grounds, it is important to take into account not only extralinguistic features (the sphere of human activity in society, the sphere of communication, language functions and speech functions), but also language itself (functional stylistic stratification of language). When preparing a scientific text, the researcher remembers its individuality. It depends on the author, intellectual abilities, language sense, experience of text creation.
Description: Здатність метафори висвітлювати нові сторони змісту понять, відкривати нові семантичні пласти, що були раніше не помічені, зосереджує увагу адресата на сутності нового наукового явища. У процесі термінотворення метафора є механізмом перекодування природного знака у мовний знак. У наукових текстах переважають номінативні метафори, проте нам вдалося зафіксувати поодинокі випадки образних, когнітивних та концептуальних. Використання метафор у мові науки полегшує інтерпретацію наукового дискурсу, оскільки дозволяє розглянути явище з декількох боків та порівняно з іншими явищами дає змогу побачити динаміку їхнього розвитку. Епітети в науковому дискурсі виконують увиразнювальну й оцінну функції. Вони надають позитивної або негативної конотації. Порівняння використовують в науковому та науково-популярному текстах для удоступнення викладу. Вони допомагають розкрити багатство асоціативних відтінків наукового мовлення, посилюють та увиразнюють його емоційне та оцінне забарвлення, вказують на домінантні ознаки авторського стилю. Такі види тропів, як гіпербола, перефраза є рідковживаними у сучасних наукових лінгвістичних текстах. Проте поодинокі випадки уживання цих тропів свідчать про намагання авторів презентувати науковий текст, зробити його переконливішим та вишуканішим.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48127
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cібрук А.В._тези.pdf301.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.