Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47964
Title: Теоретичні і методичні засади крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму України та Туреччини в умовах євроінтеграційних процесів
Other Titles: Theoretical and Methodological Principles of Cross-Cultural Education of Future Masters of Tourism in Ukraine and Turkey in the Context of European Integration Processes
Теоретические и методические основы кросс-культурного образования будущих магистров сферы туризма Украины и Турции в условиях интеграционных процессов
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Vasylyshyna, Nataliia
Василишина, Наталия Максимовна
Keywords: професійна підготовка
крос-культурна освіта
майбутні магістри сфери туризму
зміст вищої освіти
операційно-методологічний інструментарій
інноваційні педагогічні умови
авторська методика
професійна модель Туреччини
мультимовна структурно-функціональна модель України
євроінтеграційні процеси
прогресивний досвід
профессиональная подготовка
кросс-культурное образование
будущие магистры сферы туризма
содержание высшего образования
операционно-методологический инструментарий
инновационные педагогические условия
авторская методика
профессиональная модель Турции
мультиязыковая структурно-функциональная модель Украины
евроинтеграционные процессы
прогрессивный опыт
professional training
cross-cultural education
future masters in tourism
the higher education content
operational and methodological tools
innovative and pedagogical circumstances
personally-shaped methodic
professional model of Turkey
multilingual structural-functional model of Ukraine
European integration processes
progressive experience
Issue Date: 26-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Василишина Н.М. Теоретичні і методичні засади крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму України та Туреччини в умовах євроінтеграційних процесів. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». (01 «Освіта/Педагогіка»). – Національний авіаційний університет, Київ, 2021. – 655 с.
Abstract: У дисертації цілісно досліджено теоретичні та методичні засади крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму, актуальність яких детермінує: інтеграція України в міжкультурний простір, розширення економічних зв'язків зумовлюють необхідність модернізації підготовки магістрів сфери туризму галузі з метою ефективної міжкультурної взаємодії у сфері туризму. Розглянуто міжнародний досвід щодо застосування основних підходів регулювання співробітництва України з Європейським Союзом в галузі туризму. У ході дослідження був сформульований поняттєво-категорійний апарат дослідження. Запропоновано авторську дефініцію поняття «крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму». На підставі аналізу досліджень, доцільно були виділені наступні компоненти крос-культурної освіти магістрів сфери туризму: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, крос-культурно-поведінковий. Визначено та окреслено роль нормативно-правової бази освіти сфери туризму в Україні та Туреччині. Здійснено ретроспективний аналіз змістово-технологічного контексту організації крос-культурної освіти в Україні та Туреччині. Розкрито сутність та визначено блоки професійної моделі освіти сфери туризму Туреччини. Схарактеризовано стан професійної підготовки магістрів сфери туризму в Україні та Туреччині. Уперше було сформульовано та представлено особливості інноваційних педагогічних умов успішної організації крос-культурної освіти магістрів сфери туризму в Україні. Розроблена методика крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму складалася з професійно спрямованого, дослідно проектувального, інформаційно комунікативного, академічно мобільно практичного та іншомовно комунікативно практичного етапів. Створена мультимовна структурно-функціональна модель крос-культурної освіти майбутніх магістрів, у складі якої було виділено цільову, концептуально-стратегічну, організаційно-проектувальну, процесуально-технологічну складові, ефективність якої експериментально перевірено на основі критеріїв – мотиваційно-ціннісного, когнітивно-пізнавального, крос-культурно-поведінкового та рівнів – базового, оптимального та максимального. Проведений порівняльний аналіз крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму в Україні та Туреччині дав змогу обгрунтувати науково-методичні рекомендації щодо використання конструктивних ідей турецького досвіду в умовах розбудови крос-культурної освіти для магістрів сфери туризму в Україні. Подальшого розвитку набули положення щодо впливу Європейських тендентцій і діяльності міжнародних професійних організацій на інноваційний розвиток крос-культурної освіти в Україні
The dissertation comprehensively explores the theoretical and methodological principles of cross-cultural education of masters of tourism, the determinants of which are: Ukraine's integration into the intercultural space, the expansion of economic ties necessitate the modernization of the training of masters in tourism grounded on the improvements of the theoretical and methodological foundations for effective intercultural interaction in the area of tourism. Therefore, there has been described the international experience on application of the basic approaches of the cooperation regulation of Ukraine with the European Union in the field of tourism. In the course of the research the conceptual and categorical apparatus of the research was formulated. The author's definition of the "cross-cultural education of future masters of tourism" key term cliché has been provided. On the background of the research analysis, the following components of cross-cultural education of future tourism masters have been identified, as follows: motivational-axiological, cognitive, operational, interpersonal and reflexive-analytical. In addition, the role of the regulatory framework for tourism in both countries is defined and outlined. It has been accomplished a retrospective analysis of the content-technological context of the cross-cultural education provision in Ukraine and Turkey. The essence and blocks of the professional model of cross-cultural education in Turkey have been revealed, namely: regulatory-purposeful, organizational-semantic and methodological blocks. In addition, the study focused on the possibilities of constructive ideas of the Turkish experience active application in the development of the cross-cultural education in Ukraine on the example of the International Academy of Tourism in Antalya. The contemporary state of the masters professional training in the field of tourism in Ukraine and Turkey has been characterized. Comparative and pedagogical analysis of cross-cultural education of masters of tourism in Ukraine and Turkey has made it possible to identify similar and special approaches in both countries. In both countries, the training of specialists in educational institutions is based on general didactic principles that reflect the basic approaches to the organization of education, in particular: developmental and educational nature of education; scientific, systematic and consistent; accessibility; connection of theory with practice, individualization. It has been concluded that the methodology is based on the ideas of cultural, axiological, personality-oriented, synergetic, active and competence approaches. On the other hand, the main distinctive feature in master’s degree students training in Turkey lies in application of numerous international techniques and extensive practical professional preparation, especially following The International Standard Classification of Occupations (ISCO). For the first time features of innovative and pedagogical conditions of cross-cultural education of masters in tourism of successful organization in Ukraine have been formulated and presented, such as: training technologies in education in the field of tourism in Ukraine; implementation of information and communication technologies and electronic teaching tools in education in the field of tourism in Ukraine; active teaching methods in the system of higher education in the field of tourism; academic mobility of masters in tourism; professional foreign language communicative competence of masters in the field of tourism: English and French. The developed methodics consisted of five stages, such as: professionally-oriented, research-designed, information-communicative, academic-mobile-practical, as well as foreign-language-communicative-practical. There has been created a multi-lingual structural and functional model, in the structure which we considered: target, conceptual-strategic, organizational-designed, procedural-technological systems, which has been experimentally tested on the basis of criteria – motivational-valuable, cognitive-knowledgable, cross-cultural-operational and levels – basic, optimal and maximum. A comparative analysis of cross-cultural education of future masters of tourism in Ukraine and Turkey allowed to substantiate the scientific and methodological recommendations for the application of the constructive ideas of the Turkish experience in the development of cross-cultural education for masters of tourism in Ukraine. Provisions on the impact of European trends and activities of the international professional organizations on the innovative development of cross-cultural education in Ukraine have been further developed.
В диссертации целостно исследованы теоретические и методические основы кросс-культурного образования будущих магистров сферы туризма, актуальность которых детерминирует: интеграция Украины в межкультурный пространство, расширение экономических связей обусловливают необходимость модернизации подготовки будущих магистров сферы туризма с целью эффективной межкультурной взаимодействия в сфере туризма. Рассмотрен международный опыт применения основных подходов регулирования сотрудничества Украины с Европейским Союзом в области туризма. В ходе исследования был сформулирован понятийно-категорийный аппарат исследования. Предложена авторская дефиниция понятия «кросс-культурное образование магистра сферы туризма». На основании анализа исследований, целесообразно были выделены следующие компоненты кросс-культурного образования будущих магистров сферы туризма: мотивационно-аксиологический, познавательный, деятельностный, межличностный и рефлексивно-аналитический. Определена роль нормативно-правовой базы образования сферы туризму в Украине и Турции. Осуществлен ретроспективный анализ содержательно-технологического контекста организации кросс-культурного образования в Украине и Турции. Раскрыта сущность и определены блоки профессиональной модели образования сферы туризму Турции. Охарактеризовано состояние профессиональной подготовки магистров сферы туризма в Украине и Турции. Впервые были сформулированы и представлены особенности инновационных педагогических условий успешной организации кросс-культурного образования будущих магистров сферы туризма в Украине. Разработаная методика кросс-культурного образования магистров сферы туризма, состояла из профессионально направленного, опытно проектировочного, информационно коммуникативного, академично мобильно практического и иноязычно коммуникативно практического этапов. Создана мультиязычная структурно-функциональная модель, в составе которой было выделено целевую, концептуально-техническую, организационно-проектировочной, процессуально-технологическую составляющие, которая была экспериментально проверена на основе критериев – мотивационно-ценностного, когнитивно-познавательного, кросс-культурно-поведенческого и уровней – базового, оптимального и максимального. Проведенный сравнительный анализ кросс-культурного образования будущих магистров сферы туризма в Украине и Турции позволил обосновать научно-методические рекомендации по использованию конструктивных идей турецкого опыта в условиях развития кросс-культурного образования для магистров сферы туризма в Украине. Дальнейшее развитие получили положения о влиянии европейских тендентций и деятельности международных профессиональных организаций на инновационное развитие кросс-культурного образования в Украине
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47964
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref._N.M._Vasylyshyna.pdfавтореферат1.13 MBAdobe PDFView/Open
doctor._dis._N._M._Vasylyshyna.pdfдисертація4.87 MBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК_офіц._опонент_І.С._БАХОВ.pdfвідгук офіційного опонента8.58 MBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК_офіц.опон._О.В.ДІДЕНКО.pdfвідгук офіційного опонента6.78 MBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК_офіц.опон._Н.О.АРІСТОВА.pdfвідгук офіційного опонента8.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.