Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47564
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Введение в специальность"
Educational and methodical complex of discipline "Introduction to the specialty"
Authors: Степанов, Олександр Петрович
Keywords: міжнародні економічні відносини
глобалізація
економічні виміри
трансформаційні зміни
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних відносин. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про міжнародні економічні відносини, їх форми, механізми та тенденції розвитку у глобальних умовах; а також ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю економістів-міжнародників для активізації їх діяльності у процесі опанування дисциплін навчального плану та розширення професійного світогляду, що передбачає вивчення категоріально-понятійного апарату міжнародних економічних відносин як навчальної дисципліни.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формируют международный профиль специалиста в области международных экономических отношений. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний о международных экономических отношениях, их формы, механизмы и тенденции развития в глобальных условиях; а также ознакомление студентов с будущей специальностью экономистов-международников для активизации их деятельности в процессе освоения дисциплин учебного плана и расширения профессионального мировоззрения, предусматривает изучение категориально-понятийного аппарата международных экономических отношений как учебной дисциплины.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the international profile of a specialist in the field of international economic relations. The purpose of teaching the discipline is to form in students a system of theoretical knowledge about international economic relations, their forms, mechanisms and trends in global conditions; as well as acquainting students with the future specialty of international economists to intensify their activities in the process of mastering the disciplines of the curriculum and expanding the professional worldview, which involves studying the categorical and conceptual apparatus of international economic relations as a discipline.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47564
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Вступ до спец. Міжнародні економ. відносини_МЕВ_МБ_292-20_1.pdfРобоча програма861.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.