Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47238
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Мікропроцесори та мікроконтролери"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Микропроцессоры и микроконтроллеры"
Educational and methodical complex of the discipline "Microprocessors and microcontrollers"
Authors: Козаревич, Вікторія Олександрівна
Бурцева, Наталія Вікторівна
Бідний, Микола Семенович
Kozarevych, Viktoriia
Burtseva, Nataliia
Bidnyi, Mykola
Keywords: навчальна програма
curriculum
електроніка
electronics
мікропроцесор
microprocessor
архітектура
architecture
пристрій
устройство
device
алгоритм
algorithm
програма
program
пам'ять
memory
команда
team
переривання
прерывание
interrupt
таймер
timer
перетворювач
преобразователь
transformer
Issue Date: 17-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують системотехнічний профіль фахівця в області електронних пристроїв та систем. Основною метою дисципліни “Мікропроцесори та мікроконтролери” є вивчення сучасного рівня розвитку мікропроцесорної техніки, основних концепцій проектування електронних пристроїв, ознайомлення зі схемотехнічною базою та мовами програмування мікропроцесорів, які широко використовуються для створення електронних приладів, пристроїв та систем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: придбання теоретичних знань по основах побудови електронних пристроїв та систем на базі мікропроцесорів; вивчення архітектури мікропроцесорів, на базі яких проектуються електронні пристрої та системи; дослідження алгоритмів функціонування сучасних мікропроцесорних пристроїв; одержання практичних навичок при розробці мікропроцесорних пристроїв та систем.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют системотехнический профиль специалиста в области электронных устройств и систем. Основной целью дисциплины "Микропроцессоры и микроконтроллеры" является изучение современного уровня развития микропроцессорной техники, основных концепций проектирования электронных устройств, ознакомления с схемотехнические базой и языках программирования микропроцессоров, которые широко используются для создания электронных приборов, устройств и систем. Задачами изучения учебной дисциплины являются: приобретение теоретических знаний по основам построения электронных устройств и систем на базе микропроцессоров; изучение архитектуры микропроцессоров, на базе которых проектируются электронные устройства и системы; исследование алгоритмов функционирования современных микропроцессорных устройств; получения практических навыков при разработке микропроцессорных устройств и систем.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the system profile of a specialist in the field of electronic devices and systems. The main purpose of the discipline "Microprocessors and microcontrollers" is to study the current level of development of microprocessor technology, basic concepts of electronic device design, familiarity with the circuitry and programming languages ​​of microprocessors, which are widely used to create electronic devices, devices and systems. The objectives of the discipline are: the acquisition of theoretical knowledge on the basics of building electronic devices and systems based on microprocessors; study of the architecture of microprocessors, on the basis of which electronic devices and systems are designed; research of algorithms of functioning of modern microprocessor devices; gaining practical skills in the development of microprocessor devices and systems.
Description: Навчальна програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47238
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РБ_153_20_Мікропроцесори_та_мікроконтролери.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»5.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.