Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45939
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Взаимодействие видов транспорта»
Educational and methodical complex of the discipline "Interaction of modes of transport"
Authors: Янчук, Марина Борисівна
Янчук, Марина Борисовна
Yanchuk, Maryna
Keywords: взаємодія
видів
транспорту
мережа
взаимодействие
видов
транспорта
сеть
interaction
types
transport
network
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області систем виробничо-комерційних та організаційно-економічних відносин між транспортними підприємствами та сферою, що обслуговується (іншими галузями економіки та населення), а також між видами транспорту при взаємодії у процесі міжнародних та внутрішніх перевезень. Метою викладання даної дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції спеціалістів для цивільної авіації у питаннях які стосуються транспортних систем, збалансованих у техніко-технологічній, економічній та організаційно-правовій сферах, та практичному використанні методів координації перевізної діяльності видів транспорту на основі комплексної технології, логістичних принципів, оцінки транспортного та позатранспортного ефекту варіантів освоєння перевезень.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют авиационный профиль специалиста в области систем производственно-коммерческих и организационно-экономических отношений между транспортными предприятиями и сферой обслуживаемого (другими отраслями экономики и населения), а также между видами транспорта при взаимодействии в процессе международных и внутренних перевозок. Целью преподавания данной дисциплины является обеспечение достаточного уровня компетенции специалистов для гражданской авиации в вопросах касающихся транспортных систем, сбалансированных в технико-технологической, экономической и организационно-правовой сферах, и практическом использовании методов координации перевозочной деятельности видов транспорта на основе комплексной технологии, логистических принципов, оценки транспортного и позатранспортного эффекта вариантов освоения перевозок.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the aviation profile of a specialist in the field of production-commercial and organizational-economic relations between transport enterprises and the service sector (other sectors of the economy and population), as well as between modes of transport. in the process of international and domestic transportation. The purpose of teaching this discipline is to ensure a sufficient level of competence of specialists for civil aviation in matters relating to transport systems, balanced in technical-technological, economic and organizational-legal spheres, and practical use of methods of coordination of transport activities based on integrated technology, logistics principles, assessment of the transport and non-transport effect of transportation development options.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45939
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ ВВТ_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту»340.1 kBAdobe PDFView/Open
НП_ВВТ_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту»359.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.