Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45928
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Вантажні перевезення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Грузовые перевозки»
Educational and methodical complex of the discipline "Freight transportation"
Authors: Чайка, Наталія Григорівна
Чайка, Наталья Григорьевна
Chayka, Natalia
Keywords: вантажні
перевезення
організація
управління
грузовые
перевозки
организация
управление
freight
transportation
organization
management
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретико-практичних знань та вмінь для вивчення специфічних технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців транспортної галузі з питань засобів, форм, методів, технічних та технологічних елементів транспортування вантажів різними видами транспорту, а також економічного та правового регулювання здійснення вантажних перевезень.
Данная дисциплина является составной теоретико-практических знаний и умений для изучения специфических технологических дисциплин подготовки специалистов в области транспортных технологий. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов транспортной отрасли по вопросам средств, форм, методов, технических и технологических элементов транспортировки грузов различными видами транспорта, а также экономического и правового регулирования осуществления грузовых перевозок.
This discipline is a component of theoretical and practical knowledge and skills for the study of specific technological disciplines for the training of specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of transport professionals on the means, forms, methods, technical and technological elements of cargo transportation by various modes of transport, as well as economic and legal regulation of freight.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017 р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45928
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ВП_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Вантажні перевезення»383.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.